Höga halter av miljögifter i abborre i södra Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län har inom LIFE IP Rich Waters undersökt miljögifter i abborre från 18 av länets sjöar. Resultaten visar bland annat att det i många fall finns höga halter av ämnet perfluoroktansulfonsyra (PFOS). Orsaken till de förhöjda halterna av PFOS är sannolikt att sjöarna är påverkade av exempelvis brandövningsplatser, deponier och avfallsanläggningar.

Den ena undersökningen omfattar abborre från nio sjöar i Tyresåns avrinningsområde i kommunerna Stockholm, Huddinge, Haninge och Tyresö. Där är halterna av miljögifter ofta förhållandevis höga i abborre som lever i tätortspåverkade sjöar, som Orlången, Trehörningen (Sjödalen), Magelungen, Drevviken, Tyresö-Flaten och Albysjön.

Utöver PFOS som ingår i ämnesgruppen poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är de miljögifter som påträffats i höga halter i abborre främst polyklorerade bifenyler (PCB), polybromerade difenyletrar (flamskyddsmedel) och ftalater (mjukgörare i plast). Halterna av dessa ämnen är ibland så höga att de överstiger Vattendirektivets gränsvärde för god kemisk ytvattenstatus. Det innebär att sjöarna inte följer miljökvalitetsnormen för ämnena i dessa fall.

Seminarium om PFAS i södra Stockholms län

Mer fokus på PFAS i södra Stockholmsområdet blir det den 4 oktober, då projektet bjuder in till ett seminarium i Hägersten. Här kommer representanter från Botkyrka kommun, Stockholms stad, Livsmedelsverket, Haninge kommun, Svenskt Vatten och Länsstyrelsen i Stockholm att berätta mer om PFAS och hur det kan påverka den som bor i området.

Program och anmälan till seminariet Från utsläpp till fisken på matbordet – PFAS i våra vatten

Läs mer om undersökningarna på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

Faktablad: Miljögifter i abborre från sjöar i Tyresåns avrinningsområde (extern länk)

Faktablad: Miljögifter i abborre från sjöar i Botkyrka kommun (extern länk)