Bättre samverkan kring undersökningar av miljögifter

Inom Rich Waters samarbetar länsstyrelser och vattenvårdsförbund för att ta fram en gemensam strategi för bättre miljögiftsövervakning. Den 4 december arrangerades ett heldagsseminarium i Västerås, med målet att introducera arbetet inom projektet och bilda ett nätverk för länsstyrelser, kommuner, vattenorganisationer och andra som arbetar med miljögiftsövervakning.

Håkan Johansson och Rasha Ishaq presentaterade miljögiftsmätningar i Dalarnas län.

Det saknas i dag en samlad bild över vilka organisationer som tar prover på miljögifter och vilka ämnen som undersöks. Provtagningsdata finns inte samlad och blir därmed inte tillgänglig för de kommuner, vattenvårdsförbund och myndigheter som planerar övervakning och behöver underlag för att kunna göra rätt åtgärder.

Inom Rich Waters pågår därför ett arbete med att hitta sätt att samverka kring den miljöövervakning som görs.

– Vi behöver använda övervakningsmetoder som gör att vi kan jämföra resultaten från våra miljögiftsmätningar. Projektet ger oss välkomna resurser för att bedriva mer övervakning samtidigt som vi kan göra den mer jämförbar, berättar Håkan Johansson, projektansvarig vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Bidra till gemensam kunskap

I delprojektet för koordinerade miljögiftsmätningar har en rad aktiviteter påbörjats, både när det gäller samverkan, metodutveckling och provtagningar. Bland annat görs försök att fastställa och spåra källor till utsläpp av PFAS (högflourerande ämnen), mäta läkemedelsrester i vattendrag, undersöka metaller i gruvområden och ta prover av miljögifter i sediment både i Mälaren och i mindre sjöar. De sex länen – Dalarna, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Uppsala och Örebro – som ingår i projektet har valt att arbete med flera övervakningsspår, som på olika sätt bidrar till att öka den gemensamma kunskapen om vilka miljögifter som finns i våra vatten och var de kommer ifrån.

Förhoppningen är att resultaten ska leda till fler och bättre åtgärder för att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv.

Enkät om mätningar av miljögifter

Under seminariet i Västerås presenterades resultaten av en omfattande enkätundersökning, som gjorts inom Norra Östersjöns vattendistrikt under hösten. Enkäten skickades bland annat till kommuner, vattenvårdsförbund och myndigheter, och visar på ett stort behov av stärkt samverkan när det gäller miljögiftsundersökningar och tillgång till mätdata. Av drygt 100 svarande anger 86 personer att deras organisationer utför eller har utfört undersökningar av miljögifter under de senaste åren. De svarande har även angett vilka ämnen och ämnesgrupper som mäts och vad som händer med mätresultaten.