Förekomst av PFAS-ämnen i vatten från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2020–2021

Författare: Lina Wu, Amanda Lindahl, Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Läs och ladda hem rapporten på Länsstyrelsen i Södermanlands läns webbplats

Sammanfattning

Länsstyrelsen Södermanland har genomfört en PFAS-undersökning av länets
vattenförekomster och påträffat PFOS-halter över miljökvalitetsnormen för 11 av de
25 undersökta vattenförekomsterna. I en uppföljande undersökning 2023
undersöktes hur mycket av PFAS-ämnena som bioackumulerats i fisk.

Läs den uppföljande rapporten från 2022 på Länsstyrelsen i Södermanlands läns webbplats

Innehållsförteckning