Rich Waters-arbete viktigt underlag i ny kartläggning av påverkanskällor till PFAS

Norrvatten och Stockholm Vatten och avfall har i dagarna publicerat en ny rapport om PFAS och dricksvatten där bland annat källor till PFAS har kartlagts. Ett av resultaten är att man tydligt ser att de största påverkanskällorna har en negativ effekt på dricksvattenförsörjningen. Som underlag till den nya rapporten finns bland annat det arbete som Länsstyrelsen i Stockholm gjort inom LIFE IP Rich Waters.

En orange varningsskylt om vattenskyddsområde.
Foto: Mostphotos, Ove Nordström

PFAS är mycket omdiskuterat just nu och sedan 2020 värderas PFAS giftigare än tidigare av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Det har bland annat resulterat i nya förslag från Livsmedelsverket om gränsvärden av fyra av de giftigaste PFAS-ämnen som finns i dricksvatten.

– Förslaget är så lågt som fyra nanogram per liter, vilket är en stor skillnad från att det tidigare helt saknades ett skarpt gränsvärde. Ett antal dricksvattenverk runt om i Sverige ligger på gränsen att klara de nya kraven och kan även i vissa fall vara över gränsen och verken behöver då göra särskilda reningsinsatser, berättar Herman Carr, Länsstyrelsen i Stockholms län.

En kran som det rinner vatten ur.
De största påverkanskällorna har negativ effekt på vårt dricksvatten.

I våras publicerade Länsstyrelsen i Stockholms län, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en sammanställning över PFAS i länets ytvatten som tydligt visade att PFAS förekommer i hela länet och att vatten på flera platser är kraftigt påverkade. Områden med höga halter av PFAS är bland annat Märstaån i anslutning till Arlanda flygplats och på diverse platser i Botkyrka kommun.

Den Rich Waters-sammanställningen är ett av underlagen till en ny rapport som Norrvatten och Stockholm Vatten och avfall publicerat om PFAS och dricksvatten. Rapporten innehåller data och beräkningar som indikerar att om man åtgärdar de största kända utsläppskällorna till Mälaren, som vid Arlanda, så kan vattenverken i Östra Mälaren i teorin klara de nya kommande kraven när det gäller dricksvattnet, utan särskilda reningsinsatser.

– Det här skulle få stor betydelse för framtida rening av dricksvatten när det gäller just PFAS. Vi inom Rich Waters-projektet är glada över att ha kunnat bidra med data till den här viktiga rapporten, säger Herman.

Fokus på PFAS inom Rich Waters

I delprojektet Samverkan kring miljögiftsmätningar inom LIFE IP Rich Waters finns en arbetsgrupp som jobbar med just PFAS. De sitter på Länsstyrelsen i Stockholms län och förutom Herman Carr är bland annat Emma Lemos och Johannes Knulst med.

– Just nu sammanställer Emma Lemos och hennes kollegor alla PFAS-mätningar som gjorts inom LIFE IP Rich Waters. Hittills kan vi bland annat se ett behov av att kartlägga föroreningskällor till Hjälmaren, med det återkommer vi om när våra sammanställningar är klara, berättar Herman Carr.

– Tidigare resultat har bland annat lett till fler mätningar runt sjön Aspen i Botkyrka, vilket har gjort att vi har kunnat identifiera en betydande påverkanskälla till PFAS. Inom kort kommer en rapport om resultaten, så håll utkik, säger Johannes Knulst.

Tips: Den 21 oktober arrangerar LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund konferensen PFAS i Mälaren – hur säkerställer vi god vattenkvalitet.


Läs mer

Norrvattens och Stockholm Vatten och Avfalls rapport ”Källor till PFAS, massbalans för Mälaren-Görväln”

Nyhet om rapporten på Norrvattens webbplats

Nyhet från Rich Waters maj 2022: Höga halter av PFAS i Stockholms sjöar och vattendrag

Läs mer om och anmäl dig till PFAS-konferensen 21 oktober

Om delprojektet Samverkan kring miljögiftsmätningar