Plantering av salix ett steg mot renare vatten

I veckan har Älvkarleby kommun planterat snabbväxande salix på den gamla deponin Dragmossen. Totalt har 25 000 sticklingar planterats på en yta av en hektar. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar.

Salixplanteringen på deponikullen. Plantorna kommer att vara fullvuxna buskar redan nästa sommar.

Pilotprojektet, som ingår i LIFE IP Rich Waters, ska alltså förhindra att lakvattnet från deponin rinner ut i bäcksystemet och sedan vidare ut i Östersjön. Nu leds vattnet från deponikullen via ett dräneringssystem ut i två dammar där det förvaras. Salixodlingen ska sedan bevattnas från dammarna. Salixen har förmågan att ta upp de gamla föroreningar – näringsämnen och tungmetaller – som finns på deponin. På sätt skapas ett slutet system där allt vattnet stannar kvar inom området. Genom avverkning av salixen kan deponin saneras på sikt. Projektet genomförs av Älvkarleby kommun och företaget Bioremed.

Sticklingar i blöt.

Läs mer om projektet på Älvkarleby kommuns webbplats.