Resultat från installation av båtbottentvätt i Västerås

Författare: Karin Spets, Västerås stad, 2022

En tabell visas här som bild och de två bilagorna finns endast som PDF-dokument. Kontakta LIFE IP Rich Waters om du behöver en tillgänglig version.

1. Sammanfattning

Syftet med delprojektet är att minska utsläppen av föroreningar från giftiga båtbottenfärger från fritidsbåtar. Västerås har en av Sveriges största sammanhängande fritidsbåtshamnsområden. Där kan Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, erbjuda drygt 3 200 båtplatser.

Då Mälaren är en viktig dricksvattentäkt för flera miljoner människor är det viktigt att alla verksamheter bidrar till att få en bra kemisk status i Mälaren. En stor utsläppare av gift är båtar som lakar ur gifter från båtbottnar målade med biocidfärg. Därför är det viktigt för Västerås stad att på olika sätt bidra till att dessa utsläpp slutar.

Giftiga båtbottenfärger har använts länge för att förhindra påväxt på båtarnas botten. Istället för att förhindra påväxt med giftig båtbottenfärg kan man istället använda sig av mekanisk rengöring. För att erbjuda båtägarna i Västerås ett alternativ till giftig båtbottenfärg har Västerås stad, inom projektet LIFE IP Rich Waters, införskaffat en båtbottentvätt av typen borsttvätt. Tvätten ligger i Kraftverkshamnen och installerades under 2020. Utöver detta har Västerås Stad även erbjudit möjligheten till att mäta färgen på sin båt med XRF-mätare, för att säkerställa att båtbottenfärgen är giftfri, vilket är ett krav för att använda båtbottentvätten. Denna rapport avser att utvärdera delprojektet och redovisa resultat.

Etableringen av båtbottentvätten har följts upp dels genom att samla data på antalet användare, dels genom en enkät som syftade att utvärdera funktion och synpunkter från användare och båtägare i området. Enkäten visar att många vet om att det finns en båtbottentvätt i Västerås. Det finns dock många områden där det finns utrymme för förbättringar för att öka tillgängligheten och användningen av båttvätten på lång sikt.

Som komplement har Västerås stad, Miljö och Hälsa, granskat försäljningsstatistik av giftiga båtbottenfärger. Denna granskning visar en minskning av försäljning av giftig båtbottenfärg och en ökning av giftfri färg under perioden 2012-2020. Det går dock att utskilja en ökning av Västkustfärgen under 2020. Statistiken kan vara något osäker då färg kan beställas via internet, men trenden är ändå tydlig.

1.1 Bakgrund

Delprojektets namn: Limit the use of toxic anti-fouling by boat bottom washing

Startdatum: Januari 2017

Slutdatum: December 2021

Parter: Västerås stad

Delprojektets mål: Syftet är att minska utsläppen av föroreningar från giftiga båtbottenfärger från fritidsbåtar.

Förväntade resultat:

 • Minskade utsläpp av giftiga biocidfärger kommer att innebära att giftiga ämnen i Mälaren minskar – vilket leder till god kemisk status i de delar av Mälaren som inte uppnår det idag
 • 1 båtbottentvätt installeras i Västerås, vilket innebär att antalet båtbottentvättar ökar i Sverige, vilket leder till bättre kemisk status.
 • Information kommer att skickas till alla intressenter med förankring i Västerås småbåtshamn och till alla fritidsbåtklubbar i Stockholm. Mätning genom register över försäljning av handlares färg – sker redan idag. Båtägare i Västerås och Stockholm har kunskap om faran med antifoulingtvättar och båtfärger.

Life IP Rich Waters är ett av Sveriges största projekt för bättre vatten. Målet för Life IP Rich Waters är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Västerås stad har inom ramen för projektet anlagt en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen i Västerås, som ett miljövänligt alternativ till de giftiga färgerna för att hålla båtskrovet fritt från påväxt. Detta eftersom tidigare mätningar har visat att det finns höga halter av det hormonstörande ämnet tributyltenn (TBT) i småbåtshamnarna i Mälaren. Färger med TBT är förbjudna sedan länge, men har tidigare använts för att förhindra påväxt på båtar främst i marin miljö.

På sikt är målet att minska antalet fritidsbåtar som är målade med miljöfarliga båtbottenfärger. Tvätten kan hantera upp till 16 meter långa båtar. Öppettiderna är 13 -15 på vardagar till att börja med. Bokning sker via en hemsida.

För att få använda båtbottentvätten måste ägaren kunna visa bevis/certifiering på att båtens botten är omålad eller målad med godkänd täckfärg. Mer information finns på Västerås Stads webbplats.

2. Genomförande

2.1 Steg 1: Förberedelser

Västerås stad har sedan ett antal år tillbaka en handlingsplan för fritidsbåtsverksamhet. I arbetet med att ta fram handlingsplan tog Västerås stad in synpunkter från båtägare och båtklubbar och där var ett av önskemålen en båtbottentvätt, typ borsttvätt, för att få ett bra alternativ till att bottenmåla med giftfärg.

Västerås stad har även en samverkan med båtklubbarna, Båtråd, som träffas en gång per år och där har synpunkter tagits emot om båtbottentvätten.

I september 2017 ordnade LIFE IP ett studiebesök i Stockholm för att få demonstration av två stycken olika anläggningar belägna i Nacka och Lidingö.

Viktiga lärdomar

 • Viktigt med en bra samverkan med de som är tänkta att använda en båtbottentvätt för att se om det finns ett behov och även för att få ett bra underlag inför upphandling. Det är även viktigt med samverkan för att välja en bra placering av tvätten.
 • Studiebesöket gav bra input på hur en anläggning fungerar och vilka krav som man bör ställa.

2.2 Steg 2: Drift

Västerås stad har haft olika tankar på hur anläggningen ska driftas om det ska vara i egen regi eller om driften ska upphandlas. Då Västerås stad har egen driftpersonal för fritidsbåtshamnarna togs beslutet att sköta anläggningen i egen regi de första 3 åren för att därefter göra en utvärdering. En av anledningarna till detta beslut var att det de första åren blir en inkörning av anläggningen och då är det svårt att veta kundunderlaget för att göra en upphandling. En nackdel med att använda den egna driftpersonalen är att de inte arbetar helg, vilket resulterar till begränsade öppettider för båttvätten.

I början fanns även tankar på att båtägarna själva skulle efter utbildning kunna köra anläggningen men detta har inte genomförts då det var för stor risk för att göra fel.

Bokningssystemet för tvätten var i början att båtägarna skickade e-post till förvaltningen, något som snart visade sig ohållbart eftersom det krävdes mycket administration. Idag har det digitala båtplatsbokningssystemet utökats med möjlighet att boka tid för båttvätt och även för mätning av giftig båtbotten med XRF-mätare, betalning sker även i systemet.

Viktiga lärdomar

 • Driftformen är ett viktigt val, och den nuvarande formen innebär en del begränsningar på öppettider.
 • Bokning och betalning ska vara enkel, och kan med fördel göras helt automatisk genom digitala bokningssystem.

2.3 Budget och finansiering

Inköp av båtbottentvätten är en del i den budget för Västerås stad, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, som finansieras av avgifterna för båtplatserna i Västerås, den delen ska inte vara skattefinansierad.

Båtbottentvätten är tänkt som en service för båtägarna och även som en viktig del i att fasa ut giftig båtbottenfärg därför är inte planen att investeringen ska löna sig. Det är ändå viktigt för en kommun att ta ut en avgift för varje tvätt som ligger i nivå med vad andra tar för en båtbottentvätt och därför har Västerås valt 500 kr per tvätt. Räknar man med lönen för den som tvättar blir intäkten cirka 100 kr per tvätt vilket inte täcker driftkostnader samt räntor och avskrivningar.

Att införskaffa en båtbottentvätt ska mer ses som ett mervärde för båtägarna och som en del i en miljöförbättring än som något som ger en bra intäkt. Mervärdet för en hamnanläggning kan vara att man stärker sin attraktivitet.

Viktiga lärdomar

 • Det är viktigt att se investeringen i en båtbottentvätt som en större del i en fritidsbåtshamnaverksamhet och som en del i ett pågående miljöarbete.

3. Resultat

De huvudsakliga resultaten är en ökad medvetenhet om giftiga båtbottenfärger och en minskad försäljning av biocidfärger i Västerås. Planer finns att under våren 2022 använda XRF-mätaren på uppställda båtar för att följa upp hur många som har giftig båtbottenfärg.

3.1 Effekter av delprojektet

Båtar som är målade med biocidfärg läcker gifter till vattnet även om det är gammal färg som finns kvar på båtbotten. Därför är det viktigt för Mälarens vattenkvalité att öka kunskapen hos båtägarna och få fler att ta bort den giftiga båtbottenfärgen.

Västerås stad, Miljö och Hälsa, har granskat försäljningsstatistik av giftiga båtbottenfärger för att kunna följa om det skett en förändring i inköpsmönstret hos båtägare i området kring Mälaren. Denna granskning visar en minskning av försäljning av giftig båtbottenfärg och en ökning av giftfri färg under perioden 2012-2020. Det går dock att utskilja en ökning av Västkustfärgen något 2020 under 2020 vilket eventuellt kan visa på att det fortfarande finns ett flertal som målat sin båtbotten med giftfärg även om fritidsbåten är i Mälaren. Statistiken kan vara något osäker då färg kan beställas via internet, men trenden är ändå tydlig. SE mer av statistiken i bilaga 1.

Tabell 1. Statistik för sålda produkter i Västerås inhämtat av Miljö och Hälsa

Etableringen av båtbottentvätten har även följts upp dels genom att samla data på antalet användare. Detta gjordes över två säsonger för att kunna följa om det skedde en ökning i antalet användare. Första säsongen, under sommaren 2020, användes båtbottentvätten av 150 gånger. Under sommaren 2021 användes båtbottentvätten ungefär lika många gånger. Det finns två huvudorsaker till att det inte har blivit fler den andra säsongen. Den ena är att vi höjde priset för att vi som offentlig verksamhet måste ha priser som är marknadsmässiga för inte konkurrerar felaktigt med privata aktörer, priset är satt utifrån en omvärldsanalys på priser i främst Stockholmsområdet. För att få tvätta i båtbottentvätten måste båtägaren kunna visa att båtbotten inte är målad med giftig färg och Västerås stad har köpt in en mätare för att kunna mäta båtbottnar men detta måste göras på land och under den perioden när det kunde göras var arbetsgivarens restriktioner så att personalen inte fick träffa utomstående vilket gjorde att mätningar inte kunde genomföras.   

Den webbaserade enkät som skickades ut hösten 2021 syftade att utvärdera funktion och synpunkter från användare och båtägare i området. Enkäten spreds genom riktade mejl till båtklubbar men även genom Västerås stads hemsida, och hade sammanlagt över 100 respondenter vilket gav ett bra underlag. Statistik från enkätsvar redovisas i sin helhet i bilaga 2.

Enkäten som skickades ut under hösten 2021 visar att det i dagsläget finns en bra kunskapsbas bland båtägare i området, och hela 83% av respondenterna anger att de är medvetna om att det finns en problematik med föroreningar kopplade till giftig båtbottenfärg i Mälaren. Som en följd av detta finns det fortfarande ett behov av att informera resterande 17% om problematiken.

Enkäten visar också att en stor majoritet, hela 87%, anger att de har en båt med giftfri båtbottenfärg i dagsläget. Ett väldigt positivt resultat då detta innebär att båtbottentvätten har en stor mängd potentiella användare. På samma sätt svarade 17% att de skulle vilja att deras båt blev undersökt med XRF-mätare för att undersöka om båten eventuellt kan vara målad med skadlig biocidfärg.

Hela 82% anger att de ha kännedom om den båtbottentvätt som Västerås Stad har etablerat i Kraftverkshamnen. En tredjedel av respondenterna har angett att de kommer att använda båtvätten i kraftverkshamnen framöver för att tvätta sin båt. Det anses av många respondenter vara positivt att Västerås Stad har anlagt en båtbottentvätt, och att det är ett bra initiativ. Anledningen som användare anger till att de i dagsläget väljer bort att använda båtbottentvätten varierar. Orsaker som anges i enkäten är:

 • Priset. En ganska stor andel av respondenterna uppfattar att priset är för högt. Biocidfria färger kräver ofta ett större antal tvättar per år, och då blir det totala priset för högt.
 • Båtbottentvätten kan inte tvätta alla storlekar av båtar. Flera respondenter menar att deras båtar inte kan tvättas i tvätten då de är för stora.
 • Hemsidan. Det finns även respondenter som menar att hemsidan och bokningsfunktionen inte är användarvänlig som den är i dagsläget. Det är oklart hur tvätten kan användas, hur bokningen går till. Dessutom anses betalningsfunktionen vara krånglig och det är oklart av informationen på hemsidan vilka tider då det är möjligt att tvätta.
 • Öppettider. Det anses vara en brist att tvätten inte är öppen helger samt att den inte är öppen efter 17. Det finns också respondenter som anger att tvätten ofta är trasig eller ”krånglar”.
 • Informationen på plats är bristfällig. Det saknas kontaktuppgifter och information om hur tvättningen ska gå till.
 • Otillfredsställande resultat. Ett antal respondenter som använt tvätten anser att de fått ett otillfredsställande resultat, och att resultatet inte är proportionerligt till priset.

Västerås Stad kommer se över enkätsvaren och göra insatser för att förbättra de områden där det är möjligt inför den tredje säsongen, 2022. Fler enkätsvar finns i bilaga 2.

3.2 Effekter på ökad kunskap, kapacitet

Delprojektet har varit en del i att öka kunskapen och engagemanget för att få bort den giftiga båtbottenfärgen. Vi har fått politikerna i Nämnden för idrott-, fritid och förebyggande att ta beslut om gränsvärden för giftig båtbotten och att besluta om att i nya fritidsbåtshamnar ska det endast plats för båtar med giftfri båtbotten. Nästa steg är att ta fram en utfasningsplan för alla båtplatser som Västerås stad hyr ut. Båtklubbarna i Västerås har engagerat sig i detta och många har även sökt pengar för att ta bort giftig färg. Vi ser även en ny marknad för företag i båtbranschen i Västerås där de erbjuder färgborttagning.

3.2.1 Stimulera och inspirera till fler åtgärder

Vi ser ett intresse för hur vi i Västerås har arbetat med frågorna främst från de andra kommunerna i sammanslutningen 4M, fyra Mälarstäderna (Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköping).

3.3 Effekter samverkan och nätverk

Det främsta nätverket som vi samarbetar med lokalt är båtklubbarna via Båtrådet där båtklubbarna i Västerås är representerade. Vi har genom dem fått ut information om båtfärger och dess farlighet, vi har tillsammans med dem hittat bra placering och driftsynpunkter på båtbottentvätten.

Nu i februari, 2022, är ett första möte inom ramen för LIFE IP Rich Waters för att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samsyn kring frågor som rör miljögifter kopplat till fritidsbåtsverksamhet för kommunerna runt Mälaren.

3.4 Socio-ekonomiska effekter och ekosystemtjänster

En bättre vattenkvalité i Mälaren kommer att bidra till även bättre friluftsvärden och möjligheter till rekreation. Vi märker även att det kommer nya inriktningar för företag i branschen att ta hand om båtar på ett mer miljövänligt sätt vilket även kan bidra till att skapa nya arbetstillfällen i framtiden.

3.5 Nyttor för partners

Kunskapen i båtkollektivet, de som har en båtplats i de kommunala fritidsbåtshamnarna, har ökat. Många av båtklubbarna har idag startat ett eget arbete med att ta bort giftfärg ofta med hjälp av Naturvårdsverkets LOVA medel.

Detta har kommit fram vid de årliga mötena med båtklubbarna och vid seminarium om giftig båtbottenfärg som har hållits med båtägare.

3.6 Ringar på vattnet

Företag i båtbranschen visar ett större intresse för dessa frågor idag och de ser även affärsmöjligheter. Detta projekt är en del i arbetet med att få alla båtar giftfria som ligger i de kommunala båthamnarna, där staden har rådighet. 

4. Kommunikation och resultatspridning

4.1 Kommunikationsstrategi

Västerås stad har haft som mål att nå den målgruppen som ska använda sig av båtbottentvätten och det är främst fritidsbåtsägarna i Västerås. Vi har använt oss av flera olika informationskanaler för att nå ut och även under en längre tid detta för att få bästa möjliga resultat.

4.2 Kommunikationsaktiviteter

Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, har cirka 2 år innan båtbottentvätten installerades på plats påbörjat att informera om planerna att införskaffa den.

Kommunikationen har skett via de möten som Västerås stad har med båtklubbarna, båtrådet, där har vi även kommunicerat de framtida planerna på utfasning av giftiga båtbottnar.

Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och Miljö och hälsa har även haft 2 stycken seminarier om giftig båtbottenfärg 2019 och 2020 där man har bjudit in alla intresserade båtägare. Vid dessa tillfällen har man informerat om EU-projektet Life IP Rich Waters och installationen av en båtbottentvätt av typen borsttvätt.

Vid det årliga utskicket av fakturor i januari 2020, samma år som öppnandet av tvätten, bifogades information om EU-projektet Life IP Rich Waters och installationen av båtbottentvätten och det utskicket nådde cirka 3 000 båtägare.

Inför öppnandet gjordes en pressrelease och intresset från lokalpressen var stort, både från radio, TV och tidningar.

Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, har även på sin egen båtnyhetssida samt Facebooksida publicerat information om båtbottentvätten.

Alla insatser har gjort att vi har nått ut till många båtägare även om det är svårt att nå alla.

4.3 Resultat av kommunikationsaktiviteter

 • I enkätundersökningen som gjordes under hösten ser vi hur man har fått reda på att båtbottentvätten finns och det är både via våra insatser samt även på andra sätt.
 • Våra målgrupper i Västerås har nåtts med insatserna
 • Kunskaperna om giftig båtbottenfärg har ökat och vi ser att försäljningen har minskat
 • Vi har fått önskemål från båtklubbarna att delta i framtida utfasning av giftiga båtbottnar i Västerås stad. Vi har även fått synpunkter på placeringen av tvätten som vi åtgärdade.
 • Vi hoppas att fler kommer att ta efter vårt arbete med utfasning av giftiga båtbottenfärger men idag har vi inte några konkreta exempel.

4.4 Lärdomar från kommunikationsarbetet

Intresset var stort och media ville få intervjuer tidigare än vår allmänna visning och invigning. En lärdom är för att få bättre och strukturerad information ut att inte vara för tidigt innan våra kommunikatörer har hjälpt oss med det budskap vi vill få ut. Även om vi har gått ut till alla båtägare på flera olika sätt har inte alla tagit till sig informationen. Så en lärdom är att man måsta använda sig av många olika informationskanaler för att nå så många som möjligt men alla kommer ändå inte att ta till sig informationen.

5. Fortsättning/After-LIFE

Vid projektets slut kommer driftformen av båtbottentvätten att ses över, eventuellt kommer en driftentreprenör att handlas upp för att möjliggöra ett utökat öppethållande.

Detta projekt är en del i en helhet med Västerås stads arbete med att få alla fritidsbåtar i Västerås rena från giftig båtbottenfärg. Arbetet kommer att fortsätta tillsammans med representanter från båtklubbarna med hur utfasningen ska ske.

6. Bilaga 1 Försäljningsstatistik av giftig biocidfärg i Västerås

7. Bilaga 2 Enkät för uppföljning av båtbottentvätten i Kraftverkshamnen

Innehållsförteckning