Enkät för bättre kunskap om miljögifter i vatten

Många myndigheter, kommuner och organisationer utför mätningar av miljögifter i sjöar och vattendrag. Inom LIFE IP Rich Waters gör vi en kartläggning av vem som gör vad när det gäller miljögiftsövervakning för att kunna samordna arbetet i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Som ett led i kartläggningen har projektet skickat ut en enkät till kommuner, vattenvårdsförbund och andra organisationer för att identifiera vilka som idag arbetar med miljögiftsövervakning. Enkäten innehåller även frågor om vilket behov som finns av stöd, till exempel genom utbildningar.

Om du eller din organisation arbetar med miljögiftsmätningar inom Norra Östersjöns Vattendistrikt kan du gå in via länken nedan och svara på enkäten. Den innehåller 15 frågor och tar cirka tio minuter i anspråk.

Den 4 december 2018 arrangeras ett seminarium i Västerås, där resultaten från enkätundersökningen presenteras.

Koordinering av miljögiftsmätningar är ett delprojekt inom Rich Waters, där sex länsstyrelser, Stockholms stad, Mälarens vattenvårdsförbund och Hjälmarens vattenvårdsförbund samarbetar. Ett av målen är att ta fram en gemensam strategi för miljögiftsövervakning, för att på sikt minska belastningen av kemiska föroreningar i och runt Mälaren.