Nytt nätverk ska motverka giftiga båtbottenfärger i Mälaren

Ett nytt delprojekt är på gång att starta inom LIFE IP Rich Waters. Det handlar om ett samverkansprojekt om båtbottenfärger för kommuner runt Mälaren. Den 9 februari hölls ett första informationsmöte och av de 23 strandnära kommuner som finns runt Mälaren var 14 representerade vid den digitala träffen, samt tre kommuner högre upp i avrinningsområdet. Bakom det nya delprojektet står Maria Pettersson, miljöförvaltningen Stockholms stad och Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund.

– Vår tanke är att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning mellan kommunerna som finns runt Mälaren. Målet är att detta ska fungera som en plattform och nav för kommunernas gemensamma arbete för att minska spridning av skadliga ämnen från båtbottenfärger, berättar Maria Pettersson.

En segelbåt på sjön.
Trots att giftiga båtbottenfärger är förbjudna används de ändå, vilket innebär risker både för hälsa och miljö.

Användningen av giftiga båtbottenfärger gör att miljögifter sprids till Mälaren. Trots att färger med biocider som till exempel TBT (tributyltenn) inte är tillåtet, förekommer de ändå och innebär risker för både hälsa och miljö.

– Förhöjda halter av biociderna TBT och koppar gör till exempel att miljökvalitetsnormerna för god ytvattenstatus överskrids i många delar av Mälaren. Målet är ju förstås att vi ska kunna uppnå god status i hela Mälaren, säger Ingrid Hägermark.

Vid informationsmötet fick de medverkande kommunerna berätta hur läget ser ut i deras kommun när det gäller giftiga båtbottenfärger och hur arbetet fortskrider med att fasa ut användningen av dem.

– Det blev tydligt att kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete. Några har arbetat i flera år med att få bort biocidfärger medan andra är i uppstartsfas och vill gärna ha lite draghjälp, säger Ingrid Hägermark.

Maria Pettersson och Ingrid Hägermark

De medverkande kommunerna fick frågan om vilka möjligheter de ser med det nya nätverket och svaren var samstämmiga. Många såg behov av att utbyta idéer, inspiration och kunskap men också konkreta metoder och strategier. Ett önskemål som upprepades flera gånger vid mötet var att hitta gemensamma riktvärden för sanering av båtskrov och gemensamma nivåer på kravställning gentemot till exempel båtklubbar.

Det som händer nu är att en arbetsgrupp ska bildas som ska arrangera nätverksmöten och workshops. Under dessa kommer gemensamma frågeställningar och samarbetsområden identifieras och kommande aktiviteter planeras.

– Det är de medverkande kommunerna som får styra vad vi ska göra tillsammans framöver. Det känns verkligen som att det här nya nätverket kan bli givande och skapa mer effektiva arbetssätt och metoder för att minska spridningen av skadliga ämnen från båtbottenfärger, avslutar Maria Pettersson.


Läs mer

Om delprojektet Minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren

Stockholms stad

Mälarens vattenvårdsförbund