Nya mätningar visar: Halterna av PFAS ligger över riktvärdet i sörmländska vatten och fisk

Länsstyrelsen i Södermanland har under flera år arbetat med att mäta halterna av PFAS i flera av länets sjöar och vattendrag. Nu är mätningarna klara och det står klart att PFAS-halterna ligger över riktvärdet för miljökvalitetsnormen i 11 av 25 vatten. Halterna är dessutom för höga i fisk i sjön Näsnaren i nordvästra Katrineholm.

Det giftiga ämnet PFAS har länge använts i flera olika typer av verksamheter och produkter. Ämnet kan inte brytas ned utan stannar kvar i miljön, vatten, djur och fisk. Idag finns PFAS nästan överallt i vår miljö och de nya undersökningarna från Länsstyrelsen i Södermanland visar att så är fallet i stor utsträckning även i Södermanland. Gränsvärdet överskreds i hela 40 procent av de vatten som undersöktes.

– Vi kommer nu följa upp dessa mätningar med ytterligare provtagning för att verifiera halterna och spåra var utsläppen kommer ifrån, säger Mia Sklenar, projektledare vid Länsstyrelsen i Södermanland.

En kvinna i vit t-shirt står vid en stenmur.

Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanland

Länsstyrelsen uppmanar till försiktighet

Den högsta halten i vatten uppmättes i sjön Näsnaren i nordvästra Katrineholm. Där visade dessutom undersökningarna att PFAS finns i för hög nivå jämfört med riktvärdet för fisk.

– PFAS-halterna i fisk i Näsnaren är så pass hög att Länsstyrelsen uppmanar till försiktighet genom att om möjligt begränsa, eller helt avstå från, att regelbundet äta fisk från Näsnaren, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, berättar Mia Sklenar. Fisken som undersökts är inte i matfiskstorlek och vi behöver göra fler undersökningar för att verifiera resultatet. Men det är fortfarande viktigt att följa Livsmedelsverkets rekommendationer, fortsätter Mia.

Nu kommer Länsstyrelsen, tillsammans med Katrineholms kommun, att göra en riktad provtagning, så kallad källspårning, för att spåra föroreningen tillbaka till utsläppskällorna.

– Ett nästa steg kommer också att bli att begränsa tillflödet av PFAS till Näsnaren, avslutar Mia Sklenar.

En del av LIFE IP Rich Waters arbete med miljögiftsmätningar

De här mätningarna är en del av de miljögiftsmätningar som görs i alla län i Norra Östersjöns vattendistrikt inom LIFE IP Rich Waters:

  • Länsstyrelsen i Stockholm har undersökt fisk från länets sjöar. Undersökningarna visar att det finns höga halter PFAS-ämnen i abborre i flera sjöar som är populära bland fritidsfiskare. Mätningarna har bland annat lett till att Botkyrka kommun, i samråd med Livsmedelsverket, valt att ta fram tillfälliga kostråd för egenfångad fisk från Tullingesjön, Bysjön och Albysjön. Under 2023 kommer Länsstyrelsen göra miljögiftsanalyser i fisk i ytterligare 13 sjöar.
  • Länsstyrelsen i Örebro har analyserat befintliga data av vattenanalyser och utter för att gå vidare med ytterligare provtagningar i ytvatten. PFAS har analyserats i ytvatten runtom i Örebro län under åren 2016-2020. Totalt har 38 provplatser inkluderats och varje provplats har provtagits 2-4 gånger. Även fisk har analyserats och fisk från ytterligare en sjö kommer analyseras för miljögifter under 2023.
  • Länsstyrelsen i Uppsala har planerat att förtäta grundvattenprovtagningen inom den regionala miljöövervakningen och att analysera PFAS i muskelvävnad i fisk från 3 till 5 platser i Fyrisån avrinningsområde. Dessutom har de under 2021-2022 analyserat PFAS i 8 uttrar som inkommit från Uppsala län till Naturhistoriska riksmuseet.
  • Länsstyrelsen i Västmanland har analyserat PFAS i ytvatten vid 25 lokaler under 2020/2021. En kombinerad fördjupad provtagning och källspårning genomfördes 2022 för att få ytterligare kunskap om föroreningssituationen i länet. Höga halter PFAS påträffades då vid Hässlö flygplats. Under 2023 är fokus på grundvattenprovtagning samt fiskanalys vid ett par lokaler.

All data från dessa miljögiftsmätningar finns eller kommer att finnas sammanfattade på en Storymap, framtagen inom LIFE IP Rich Waters.

Storymap PFAS

Livsmedelsverkets rekommendationer: PFAS i dricksvatten och livsmedel – kontroll

Rapport: Förekomst av PFAS-ämnen i vatten från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2020-2021

Rapport: Förekomst av PFAS-ämnen i fisk från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2022