Nu delar Sollentuna kommun med sig av lärdomar från arbetet med vattenplanen

En siluett av en stad vid vatten.

Ett av LIFE IP Rich Waters teman handlar om vattenplanering. I ett av delprojekten har Sollentuna kommun arbetat fram en modell för kommunal vattenplanering med ett ekosystemtjänstperspektiv. Nu har Towe Holmborn, projektledare och vattensamordnare i Sollentuna kommun, tagit fram en rapport som beskriver vad de har gjort, hur de har arbetat och vad de har […]

Inspirationsdagar för vattenplanering

Den 16-17 november 2021 bjuder vi i LIFE IP Rich Waters in till inspirationsdagar för dig som jobbar med vattenfrågor med fokus på kommun. Under två dagar får du möjlighet att lyssna till samtal, föreläsningar och ta del av en posterutställning. Målet med våra inspirationsdagar är att, med hjälp av Rich Waters projektresultat, bidra till […]

Digitalt samtal med fokus på projektplanering

Den 21 oktober var det dags för det fjärde digitala samtalet i vår serie om vattenplanering. Den här gången var temat projektplanering och projektledning. Towe Holmborn, Sollentuna kommun, Maria Azzopardi, Stockholms stad och Sonja Råberg, Länsstyrelsen Stockholm resonerade tillsammans med Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm kring frågor om projektdirektiv, referensgrupper och vikten av en god planering. […]

Digitalt samtal: Så fick vi politiskt stöd för vattenarbetet i kommunen

God politisk förankring är en förutsättning för att lyckas med sitt vattenarbete. Det konstaterar Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, och Johan Axnér, Enköpings kommun. Båda har arbetat långsiktigt med att lyfta vattenfrågorna till en strategisk nivå i sina kommuner. Under ett lunchseminarium delade de med sig av sina erfarenheter till ett 50-tal intresserade deltagare. Katrineholm och […]

Salix och vattenplanering representerar Rich Waters på internationell konferens

En illustration över hur en salixodling fungerar.

Två av LIFE IP Rich Waters delprojekt finns representerade när den internationella konferensen IWA Digital World Water Congress hålls vid månadsskiftet maj/juni. Mauritz Ramsted, företaget Bioremed AB, presenterar resultat från salixodlingen som renar förorenade områden och Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm, presenterar den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram inom Rich Waters. Tillsammans med […]

Webbinarier och digitala samtal om vattenplanering

En illustration på en blå dataskärm med fyra illustrerade figurer.

Under perioden juni till december 2021 håller LIFE IP Rich Waters webbinarier och digitala samtal om vattenplanering. – Det är så mycket bra som händer och det finns så många lärdomar att dela mellan oss på länsstyrelser och kommuner. Vi vill gärna sprida goda exempel från kommunal och regional vattenplanering, säger projektledaren Jenny Enberg på […]

Många argument för att arbeta strategiskt med din kommuns vattenplanering

Många kommuner kämpar med att få upp vattenfrågorna på den politiska dagordningen. Utan politiskt stöd blir det svårt att öka takten på vattenarbetet. – Det finns ingen enkel ”så-här-gör-du-lösning” för detta, men det finns många goda exempel på kommuner som har lyckats, säger Jenny Enberg, länsstyrelsen i Stockholm och LIFE IP Rich Waters. En gemensam […]

Hjälp oss att förbättra vår handbok för kommunal vattenplanering!

I ett av delprojekten inom Rich Waters har Länsstyrelsen Stockholm arbetat fram en handbok för strategisk kommunal vattenplanering och publicerat den tillsammans med inspirations- och kunskapsunderlag på webbplatsen vattenplanering.se. – Nu vill vi med hjälp av en enkät följa upp hur handboken och webbplatsen har använts, för att sedan kunna fortsätta vårt förbättringsarbete, säger Jenny […]

Enköpings kommun tar fram dagvattenplan

dagvattenbrunn

Enköpings kommun ansluter sig till LIFE IP Rich Waters. Med stöd av projektet tar kommunen fram en plan för hantering av dagvatten. Syftet är att minska risken för översvämning och att förbättra kvaliteten på det regn- och smältvatten som i slutändan lämnar dagvattensystemet och rinner ut i naturliga vatten.

Lösningar i naturen för att minska klimatrisker

Torkan är ett bestående minne från förra sommaren. Men i ett förändrat klimat ökar även risken för översvämningar. Inom Rich Waters arbetar tre länsstyrelser tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet med att hitta metoder för att planera vattnet i landskapet och förhindra översvämningar. Kort sagt: dränka landskapet och rädda staden! Delprojektet fokuserar på fallstudier av Arbogaåns och […]

Lansering: Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

I dag lanserar vi Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Handboken ger förslag på hur en kommun kan arbeta med vattenfrågor och innehåller en rad bilagor med checklista, konkreta mallar och exempel på metoder. Handboken bygger på erfarenheter från kommuner, vattenvårdsförbund och vattenråd, konsulter, länsstyrelser och andra som arbetar med vattenplanering. Den kan användas som inspiration […]

Bilaga 2: Handboken i korthet (Handbok i vattenplanering)

Ladda ned: Kortversion av Handbok i strategisk kommunal vattenplanering (pdf) Hur ska bilagan användas? Denna bilaga sammanfattar Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Målgrupp för handboken är tjänstpersoner eller beslutsfattare vid kommun men även andra aktörer kan dra nytta av de erfarenheter som sammanfattas i handboken. Handboken innehåller ett antal bilagor som inte beskrivs i detta sammandrag […]

Bilaga 3b: Kunskapsunderlag för vattenplanering (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan ger exempel på kunskapsunderlag som kan vara till hjälp för att bedöma utmaningar och behov i kommunens vattenplanering utifrån sakområdet. Den repeterar vissa delar från handbokens steg 3 – Kartlägga. Förberedelser inför kunskapsinsamling Under kunskapsinsamlingen behöver olika typer av underlag och information inhämtas både internt och externt. Det finns några […]

Bilaga 4a: Prioriteringsmatris (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan beskriver en prioriteringsmatris som kan vara till stöd för övergripande prioriteringar i vattenplaneringen. Metoden lämpar sig som underlag i diskussioner om prioriteringar, men mindre bra som enda metod för att prioritera detaljerade insatser, så som att värdera åtgärdsförslag mot varandra. De kriterier som väljs för att bedöma åtgärdsförslagen kan följa […]

Bilaga 4c – Processkartläggning (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan beskriver en metod för att synliggöra och förstå processer, till exempel processen för att ta fram en vattenplan. En processkartläggning kan hjälpa dig att utveckla mer effektiva arbetssätt och underlättar både planering och genomförande. Om processkartläggning Processkartläggning används för att identifiera olika stegvisa aktiviteter som ingår i ett flöde, en […]

Bilaga 4d: Exempel på samhällsekonomiska analysmetoder (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan beskriver i korthet tre olika samhällsekonomiska analysmetoder som kan användas för att utreda ekonomiska effekter som följer av olika aktiviteter eller förändringar. Om samhällsekonomiska analysmetoder Samhällsekonomisk analys kan användas för att prioritera i ett arbete där resurserna är begränsade. Att använda någon typ av samhällsekonomisk metod som ett beslutsunderlag är […]

Bilaga 4e: Vattendokument – en orientering (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan ger en överblick över olika typer av vattendokument och hur de skiljer sig åt. Sammanställningen bygger på underlag från redan framtagna kommunala vattendokument samt havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1). I tabellen hänvisas till Havs- och vattenmyndighetens (HaVs) vägledning. Observera att det inte finns fastställda nationella termer […]

Bilaga 4f: Vattenplan –förslag till disposition (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan ger förslag på disposition till en vattenplan. Under rubrikerna ges exempel på vilken typ av information som kan infogas. Dispositionen kan ordnas utefter tycke och behov. Bilagan kan användas tillsammans med: Bilaga 1 – Checklista. Bilaga 3 a – Lagkrav och riktlinjer. Bilaga 3 b – Kunskapsunderlag för vattenplanering. Bilaga […]

Bilaga 4g: Ta fram en vattenplan (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan innehåller ett exempel på process för att ta fram en vattenplan. Processbeskrivningen behöver troligtvis anpassas efter just din kommuns förutsättningar och rutiner. Bilagan kan användas tillsammans med: Bilaga 1 – Checklista. Bilaga 4 c – Processkartläggning. Bilaga 4 f – Vattenplan – förslag till disposition. Bilaga 5 a – Projektdirektiv […]

Bilaga 4h: Lokala åtgärdsprogram – förslag till disposition (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Ett lokalt åtgärdsprogram används till att skapa en effektiv åtgärdsplanering i ett begränsat geografiskt område, ofta en vattenförekomst. Utgångspunkten är dock att åtgärderna också ger god effekt i avrinningsområdet. Ett lokalt åtgärdsprogram ger ett bra underlag för dialog internt, som kunskapsmaterial, i verksamhetsplanering och budgetarbete, som underlag i fysisk planering eller […]

Bilaga 5a: Mall för projektdirektiv (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Denna mall är avsedd för att användas för att formulera ett projektdirektiv för ett projekt. Det kan handla om administrativa uppdrag exempelvis vattenplan, vatten- och avloppsplan, dagvattenplan, ett lokalt åtgärdsprogram, eller för att beställa uppdrag om genomförande av en fysisk åtgärd. Rubrikerna i mallen är exempel på områden som bör beskrivas […]

Bilaga 5b: Mall för projektplan (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Detta är ett exempel på en mall för en projektplan med exempel på vad den kan innehålla. De flesta organisationer har egna mallar för projektplaner och dessa ska förstås användas i första hand. Mallen kan användas för att planera ett projekt. Det kan handla om administrativa uppdrag exempelvis vattenplan, vatten- och […]

Bilaga 6: Ordlista (Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Ordlistan innehåller de vanligaste förkortningarna och de generella begrepp som används i handboken. Förkortningar EBH Efterbehandling av förorenade områden GIS Geoinformationssystem HaV Havs- och vattenmyndigheten LÅP Lokalt åtgärdsprogram MB Miljöbalken MKB Miljökvalitetsnorm PBL Plan- och bygglagen VA Vatten och avlopp ÅP Åtgärdsprogram ÅOS Åtgärdsområdessammanställning ÖP Översiktsplan Generella begrepp Administrativ gräns: en […]

Allt om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust på ny webbplats

Sollentunas Miljöbarometer är en ny databas om kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten. Webbplatsen är en del i kommunens arbete med vattenplanering inom LIFE IP Rich Waters och riktar sig både till de egna medarbetarna och andra som är intresserade av vattenfrågor. Sollentunas Miljöbarometer gör miljöövervakningsdata, rapporter, statusbedömningar och annan information tillgängligt för allmänheten. Inom kommunen […]

Inspirationsdag om grundvatten – en gemensam resurs

Grundvatten utgör en viktig resurs för produktion av dricksvatten och för många ekosystem. Hur påverkas vårt grundvatten av exploatering? Och hur ska vi kunna behålla både kvantitet och kvalitet på vattnet? I tisdags, den 18 september, bjöd Länsstyrelsen i Stockholm in till ett seminarium för att diskutera hur grundvatten påverkas av exploatering och hur vi […]

Lokala åtgärdsprogram som stöd i kommunal planering

LIFE IP Rich Waters bjöd in till en inspirationsdag om lokala åtgärdsprogram i Stockholm den 13 juni 2018. Flera kommuner arbetar med lokala åtgärdsprogram som underlag för att följa miljökvalitetsnormer för vatten och som planeringsunderlag för exploatering av mark och vatten. Lokala åtgärdsprogram beskriver tillståndet och åtgärdsbehovet för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten i ett […]