Stort intresse för kommunal vattenplanering och det nya åtgärdsprogrammet

Den 16 februari samlades ett 80-tal deltagare från kommuner och länsstyrelser för ett webbinarium om strategisk kommunal vattenplanering och åtgärdsprogrammet för vatten. Under en förmiddag delade Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm och Enköpings kommun med sig av sina erfarenheter, tankar och tips om vattenarbete. Bakom arrangemanget stod LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län. […]

Helhetsgrepp om miljön med vattenvårdsplanering på hästgårdar

Bilden föreställer två bruna hästar i en hage.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

Invigning av dagvattenparken i Uppsala

En person med blå jacka och luva tittar i en kikare mot ett vattendrag.

Nu är det dags för invigning av Gottsunda dagvattenpark i Uppsala. Parkens dammar renar dagvatten från bostadsområden  i Gottsunda innan det leds ut i Hågaån och vidare till Mälaren. I parken finns även gångstigar, spänger och bryggor. Vattnet, insektshotell, stenhögar och sandiga marker bidrar till ökad biologisk mångfald. Dagvattenparken, som anlagts av Uppsala kommun inom […]

Goda råd för hantering av dagvatten och miljökvalitetsnormer i detaljplaner

Vattenspegel med en hängande trädgren i förgrunden och ett dagvattenrör som mynnar i dammen.

Under hösten 2022 kommer LIFE IP Rich Waters att ta fram goda råd för planering av dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplaneprocessen, som ett stöd till kommunerna. Nu söker vi dig som är intresserad av att bidra med egna erfarenheter av dagvattenhantering i detaljplaner. Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar inom LIFE IP Rich Waters […]

Västerås stad: Tidig, öppen och konkret kommunikation är framgångsfaktorer

En man intervjuar en kvinna med en mikrofon.

Ulf Palm och Susanna Hansen vid invigningen av faunapassagen i centrala Västerås. I det senaste digitala samtalet som LIFE IP Rich Waters arrangerade var fokus på kommunikation. Rosita Ericsson, kommunikationsansvarig för LIFE IP Rich Waters pratade med Susanna Hansen, vattensamordnare, och Ulf Palm, kommunikationsansvarig, om hur de har arbetat med en tidig och öppen kommunikation […]

Tillsyn i fokus på välbesökt konferens

Tre personer står framför en roll-up med text om Mälarens vattenvårdsförbund.

Den 26 april arrangerade Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Stockholms län konferensen Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn. Totalt samlades runt 90 deltagare för att lyssna på flera föredrag med fokus på tillsyn på olika sätt, bland annat om jordbruk, enskilda avlopp och förorenade områden. På Mälarens vattenvårdsförbunds webbplats finns nu alla […]

Lärdomar och tips om hur man skapar en hållbar dagvattenhantering från två perspektiv

En blå dataskärm som visar ett digitalt möte.

Ellinor Waldemarson, hållbarhetsstrateg på Halmstads kommun och Helen Wikström, VA-ingenjör på Laholmsbuktens VA AB, har tillsammans lett arbetet med att ta fram riktlinjer för dagvatten för Halmstads kommun. Den 5 april gästade de LIFE IP Rich Waters digitala samtal där de delade med sig av goda råd och lärdomar från arbetet. I Halmstad har man […]

Kunskapsunderlag för vattenplanering (Bilaga 3b Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan ger exempel på kunskapsunderlag som kan vara till hjälp för att bedöma utmaningar och behov i kommunens vattenplanering utifrån sakområdet. Den repeterar vissa delar från handbokens steg 3 – Kartlägga. På vår webbsida www.vattenplanering.se finns fler exempel på underlag. Förberedelser inför kartläggning Under kunskapsinsamlingen måste olika typer av underlag och […]

Prioriteringsmatris (Bilaga 4a Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan beskriver några olika modeller för att prioritera. Den första modellen har vi testat tillsammans med kommuner på en workshop. Metoden lämpar sig som underlag i diskussioner om prioriteringar, men mindre bra som enda metod för att prioritera detaljerade insatser, så som att värdera åtgärdsförslag mot varandra. De kriterier för prioritering […]

Processkartläggning (Bilaga 4c Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan kan användas för att lära sig mer om en metod för att synliggöra och förstå processer, till exempel processen för att ta fram en vattenplan. En processkartläggning kan hjälpa dig att utveckla mer effektiva arbetssätt och underlättar både planering och genomförande. Till exempel blir det lättare att se vilka olika […]

Exempel på samhällsekonomiska analysmetoder (Bilaga 4d Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan beskriver fyra olika analysmetoder som kan användas för att utreda ekonomiska effekter som följer av olika aktiviteter eller förändringar. Att identifiera sociala och ekonomiska effekter av miljöprojekt kan skapa större förståelse, acceptans och motivation för att genomföra åtgärder som ibland innebär en stor investering. Om samhällsekonomiska analysmetoder Samhällsekonomisk analys kan […]

Vattendokument – en orientering (Bilaga 4e Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan ger en överblick över olika typer av vattendokument och hur de skiljer sig åt. Sammanställningen bygger på underlag från redan framtagna kommunala vattendokument samt Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1). I tabellen hänvisas till Havs- och vattenmyndighetens (HaVs) vägledning. Observera att det inte finns fastställda nationella termer […]

Vattenplan –förslag till disposition (Bilaga 4f Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan ger förslag på disposition till en vattenplan. Under rubrikerna ges exempel på vilken typ av information som kan infogas. I handbokens bilaga 1 finns en checklista som kan vara till hjälp vid arbetet med vattenplanen. Vad är en vattenplan? En vattenplan beskriver hur kommunen bedriver sitt vattenarbete: hur vattenarbetet ska […]

Ta fram en vattenplan (Bilaga 4g Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Bilagan innehåller ett exempel på process för att ta fram en vattenplan. Processbeskrivningar används för att skapa överblick men också för att planera och förtydliga arbetsgången. Kommunala erfarenheter från arbete med vattenplan – några tips! Skilj på arbetet med att ta fram vattenplanen och att genomföra innehållet i planen.  Arbetet med […]

Lokala åtgärdsprogram – förslag till disposition (Bilaga 4h Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) används till att skapa en effektiv åtgärdsplanering i ett begränsat geografiskt område, ofta en vattenförekomst. Utgångspunkten är dock att åtgärderna också ger god effekt i avrinningsområdet. Det finns lite olika exempel på LÅP men det vanligaste är att de antingen utgör en förstudie till en åtgärdsplan eller […]

Mall för projektdirektiv (Bilaga 5a Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Denna mall är avsedd för att användas för att formulera ett projektdirektiv för ett projekt. Det kan handla om administrativa uppdrag exempelvis vattenplan, vatten- och avloppsplan, dagvattenplan, ett lokalt åtgärdsprogram, eller för att beställa uppdrag om genomförande av en fysisk åtgärd. Rubrikerna i mallen är exempel på områden som bör beskrivas […]

Mall för projektplan (Bilaga 5b Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas? Detta är ett exempel på en mall för en projektplan med exempel på vad den kan innehålla. De flesta organisationer har egna mallar för projektplaner och dessa ska förstås användas i första hand. Mallen kan användas för att planera ett projekt. Det kan handla om administrativa uppdrag exempelvis vattenplan, vatten- och […]

Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt

Många personer står samlade vid ett vattendrag.

Åtgärder för bättre vattenmiljö kan även ge positiva effekter inom en rad andra områden, som sysselsättning, rekreation och hälsa. Det visar en ny utvärdering som har gjorts inom LIFE IP Rich Waters. Det arbete som sker inom LIFE IP Rich Waters syftar till att förbättra miljön i de vatten som rinner ut i och påverkar […]

Digitalt samtal bjöd på praktiska lärdomar om kommunal samverkan för bättre vattenkvalitet

En is- och snöbeklädd sjö.

Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan är två samverkansgrupper som samlar kommuner inom två avrinningsområden i norra Stockholmsområdet för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet. Tack vare ett framgångsrikt samarbete är kommunerna överens kring vilka vattenfrågor som är mest prioriterade och både politiker och tjänstepersoner har ett starkt engagemang och arbetar i samma riktning. Den […]

Nu delar Sollentuna kommun med sig av lärdomar från arbetet med vattenplanen

En siluett av en stad vid vatten.

Ett av LIFE IP Rich Waters teman handlar om vattenplanering. I ett av delprojekten har Sollentuna kommun arbetat fram en modell för kommunal vattenplanering med ett ekosystemtjänstperspektiv. Nu har Towe Holmborn, projektledare och vattensamordnare i Sollentuna kommun, tagit fram en rapport som beskriver vad de har gjort, hur de har arbetat och vad de har […]

Inspirationsdagar för vattenplanering

Ordbild för konferensen Inspirationsdagar för bättre vatten.

Den 16-17 november 2021 bjuder vi i LIFE IP Rich Waters in till inspirationsdagar för dig som jobbar med vattenfrågor med fokus på kommun. Under två dagar får du möjlighet att lyssna till samtal, föreläsningar och ta del av en posterutställning. Målet med våra inspirationsdagar är att, med hjälp av Rich Waters projektresultat, bidra till […]

Digitalt samtal med fokus på projektplanering

En illustrerad hand ritar flera rutor som är kopplade till varandra.

Den 21 oktober var det dags för det fjärde digitala samtalet i vår serie om vattenplanering. Den här gången var temat projektplanering och projektledning. Towe Holmborn, Sollentuna kommun, Maria Azzopardi, Stockholms stad och Sonja Råberg, Länsstyrelsen Stockholm resonerade tillsammans med Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm kring frågor om projektdirektiv, referensgrupper och vikten av en god planering. […]

Digitalt samtal: Så fick vi politiskt stöd för vattenarbetet i kommunen

Vattenrelaterade titlar i ett ordmoln. Projektledare, vattenstrateg, vattensamordnare och miljöstrateg framträder.

God politisk förankring är en förutsättning för att lyckas med sitt vattenarbete. Det konstaterar Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, och Johan Axnér, Enköpings kommun. Båda har arbetat långsiktigt med att lyfta vattenfrågorna till en strategisk nivå i sina kommuner. Under ett lunchseminarium delade de med sig av sina erfarenheter till ett 50-tal intresserade deltagare. Katrineholm och […]

Salix och vattenplanering representerar Rich Waters på internationell konferens

En illustration över hur en salixodling fungerar.

Två av LIFE IP Rich Waters delprojekt finns representerade när den internationella konferensen IWA Digital World Water Congress hålls vid månadsskiftet maj/juni. Mauritz Ramsted, företaget Bioremed AB, presenterar resultat från salixodlingen som renar förorenade områden och Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm, presenterar den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram inom Rich Waters. Tillsammans med […]