Nu delar Sollentuna kommun med sig av lärdomar från arbetet med vattenplanen

En siluett av en stad vid vatten.

Ett av LIFE IP Rich Waters teman handlar om vattenplanering. I ett av delprojekten har Sollentuna kommun arbetat fram en modell för kommunal vattenplanering med ett ekosystemtjänstperspektiv. Nu har Towe Holmborn, projektledare och vattensamordnare i Sollentuna kommun, tagit fram en rapport som beskriver vad de har gjort, hur de har arbetat och vad de har lärt sig längs vägen. – Jag tror att vår vattenplan och den arbetsmetod som vi har använt kan fungera som modell för andra kommuner som står i begrepp att genomföra liknande arbete, säger Towe Holmborn.

Towe Holmborn, Sollentuna kommun

När Towe Holmborn ska sammanfatta resultaten av arbetet med att ta fram vattenplanen lyfter hon fyra aspekter. Arbetet har gett kommunen verktyg för att arbeta mot god status i kommunens vatten och för att få en hållbar vattenhantering inom kommunen. Det har skapat samsyn, stolthet, arbetsglädje och ett strukturerat arbetssätt för kommunen. Arbetet har också bidragit till en ökad kunskap både hos tillsynsmyndigheter, beslutsfattare och hos intressegrupper och allmänheten.

– Ett fjärde resultat som vi ser är att det nu finns en större förståelse för vilka utmaningar vi tillsammans står inför när det gäller vårt arbete med vatten, samtidigt som förståelsen för hur lösningarna kan se ut har ökat, berättar Towe Holmborn.

Möjligheter att utmana, undersöka och gräva djupare

Towe Holmborn gör också reflektionen att för att kunna få fram en genomarbetad vattenplan är det viktigt att våga ifrågasätta vedertagna metoder, synsätt och förhållningsregler.

– Ofta arbetar vi på rutin utan att reflektera kring varför det är, eller varför vi gör, på ett särskilt sätt. I samband med att man tar fram en vattenplan har man stora möjligheter att utmana, resonera, undersöka och gräva lite djupare i frågorna varför, hur och vem. Då kan man hitta mer effektiva arbetsmetoder och mer logiska principer utifrån dagens förutsättningar, menar Towe Holmborn.

I rapporten om arbetsmetoden, som blev klar i månadsskiftet november/december 2021, finns fler lärdomar samlade.

– Ja, vi vill dela med oss av alla våra lärdomar, bland annat från vårt förberedelsearbete, om förankring, om själva genomförandet och om budget och finansiering. Jag hoppas och tror att dessa lärdomar kan vara till nytta för fler, säger Towe Holmborn.

Satsning på kommunikation gav resultat

I arbetet med att ta fram vattenplanen hade man en kommunikationsstrategi som ett stöd för att planera och genomföra aktiviteter för att nå ut till rätt personer med rätt information, men också för att få in återkoppling och synpunkter.

– Den politiska processen blir smidig och odramatisk om man fortlöpande informerar och utbildar politikerna i frågorna så att de på ett bra sätt förstår vad de tar beslut om och varför. En lärdom är att man också ska komma ihåg vikten av att tydligt kommunicera om nyttorna och skyldigheterna, säger Towe Holmborn.

– För att följa upp våra externa kommunikationsinsatser gjorde vi en enkätundersökning bland medborgarna i vår kommun. Den visar att de har varit mer nyfikna och engagerade kring vattenfrågorna än vi räknat med. Vi ser ett stort intresse hos medborgarna vilket förstås är roligt, berättar Towe Holmborn.

Det finns ett starkt engagemang och nyfikenhet för vattenfrågorna i Sollentuna kommun.

Stolthet i kommunen

För att utvärdera arbetsmetoden gjordes också en enkätundersökning internt. I den kom det fram att förståelsen för andra professioners perspektiv och kunskapen om vattenfrågorna som en kommun ansvarar för har ökat tack vare arbetet med vattenplanen.

– Många medarbetare uppger också att de känner stolthet över den färdiga produkten, att vattenplanen är ett bra stöd i arbetet och att man ser fram emot att genomföra de åtgärder för ett bättre vatten som vi har kommit överens om, berättar Towe Holmborn.

All data om kommunens ytvatten finns nu tillgängligt

Förutom vattenplanen har Sollentuna kommun tagit fram en databas som samlar, visar och berättar om all data som är kopplat till kommunens ytvatten, i Edsvikens och Oxundaåns avrinningsområden. Den samlade informationen finns nu tillgänglig på miljöbarometern.se.

– Ett av målen med vårt arbete var att göra vår kunskap om vattnet tillgänglig för alla som är intresserade, så att vi nu har vår egen miljöbarometer känns väldigt bra, säger Towe Holmborn.

Rich Waters har skapat nya kontaktvägar

Towe Holmborn menar att tack vare att Sollentuna kommun har gjort sitt arbete inom ramen för LIFE IP Rich Waters har de bland annat kunnat ta del av vad som händer kring vattenfrågor i omvärlden på ett mer enkelt och effektivt sätt.

– Rich Waters har också öppnat nya dörrar och skapat kontaktvägar för frågor kring vattenförvaltningen i hela Norra Östersjöns vattendistrikt, menar Towe Holmborn.


Mer information

Läs rapporten Beskrivning och utvärdering av arbetsmetod vid framtagande av vattenplan för Sollentuna kommun

Tidigare artikel på richwaters.se – Kunskap om ekosystemtjänster ett stöd i vattenplaneringen

Samlad data om vatten på miljöbarometern.se

Om projektet Vattenplanering med hänsyn till ekosystemtjänster