Fördröjningsåtgärder och prioriteringar för att minska flöden i huvudfåran

Författare: Sweco Environment AB. Kontaktperson: Måns Enander, Länsstyrelsen i Västmanland och Samuel Karlström, Länsstyrelsen i Stockholm.

Ladda hem: Fördröjningsåtgärder och prioriteringar för att minska flöden i huvudfåran

Sammanfattning

Syftet med denna analys är att inspirera och höja kunskapen om hur man som tjänsteperson i en kommun kan använda GIS-data för att bedöma risker i samband med översvämningar och föroreningsspridning. Målgruppen är främst samhällsplanerare som är vana vid att göra bedömningar i GIS men som inte har kunskap om hur man arbetar med GIS-data i GIS-program. Underlaget består av två rapporter. Dessa levereras som en del av projektet Life IP Rich Waters och genomförs av länsstyrelserna i Stockholms län och Västmanlands län.

Rapport 2 ”Fördröjningsåtgärder och prioriteringar för att minska flöden i huvudfåran” handlar om uppströmsåtgärder som kan vidtas för att minska vattenvolymen i ett vattendrag eller ett avrinningsområde, och därmed minska risken för översvämningar. Fokus ligger på naturbaserade lösningar (landsbygdsområden) och gröna tak och regnbäddar (urbana områden). I rapporten har den flödesbegränsande potentialen för olika åtgärder uppskattats och man kan bekanta sig med allmänna begrepp, att lära sig att göra en första uppskattning av den flödesreducerande potentialen i landskapet inom med ett avrinningsområde. Analysen har gjorts i två avrinningsområden i södra Mellansverige, Arbogaåns 3685 km2 glesbygdsområde och Bällstaåns 39,6 km2 tätortsnära avrinningsområde.


Läs tillhörande rapport: Översvämningsrisker och konsekvenser vid spridning av markföroreringar – arbetsmetodik GIS och metod för användning av information från EBH-databasen

Innehållsförteckning