Goda råd för hantering av dagvatten och miljökvalitetsnormer i detaljplaner

Under hösten 2022 kommer LIFE IP Rich Waters att ta fram goda råd för planering av dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplaneprocessen, som ett stöd till kommunerna. Nu söker vi dig som är intresserad av att bidra med egna erfarenheter av dagvattenhantering i detaljplaner.

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar inom LIFE IP Rich Waters med stöd till kommunal vattenplanering. I dialogen med kommunerna har frågan om dagvattenhantering med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten ofta lyfts. Kommunerna upplever arbetet som komplicerat och förknippat med svåra avvägningar när detaljplaner ska tas fram.

I det nystartade projektet vill vi identifiera svårigheterna och samla kommunala erfarenheter och exempel på lösningar. Resultatet ska bli ett stödmaterial med tips och goda råd som kan användas i framtagandet av detaljplaner. Materialet ska utgå från olika kommuners erfarenheter och kunskap av arbetet med dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplanearbetet och inspirera till smarta lösningar på svåra frågor.

En workshop kommer att hållas under hösten 2022 för att diskutera projektets inledande resultat. Vill du veta mer eller är du intresserad av att bli intervjuad angående dina upplevelser och erfarenheter av miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplaneprocessen? Kontakta assisterande projektledare Mårten Oswald, marten.oswald@lansstyrelsen.se.


Läs mer

Våra projekt: Stöd till kommunal vattenplanering

Allt om vattenplanering: www.vattenplanering.se