Digitalt samtal: Så fick vi politiskt stöd för vattenarbetet i kommunen

Vattenrelaterade titlar i ett ordmoln. Projektledare, vattenstrateg, vattensamordnare och miljöstrateg framträder.

God politisk förankring är en förutsättning för att lyckas med sitt vattenarbete. Det konstaterar Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, och Johan Axnér, Enköpings kommun. Båda har arbetat långsiktigt med att lyfta vattenfrågorna till en strategisk nivå i sina kommuner. Under ett lunchseminarium delade de med sig av sina erfarenheter till ett 50-tal intresserade deltagare.

Katrineholm och Enköping, som båda medverkar i LIFE IP Rich Waters, är exempel på mellanstora kommuner med olika typer av utmaningar för sina vatten. Genom sin medverkan i projektet har båda hittat nya möjligheter att sätta fart på det strategiska vattenarbetet. För Enköpings del började det med en workshop, där både chefer och politiker diskuterade syfte och mål för arbetet med vatten. Workshopen gav insikten att det saknades en strategisk funktion för att arbeta över förvaltningsgränserna och samverka med andra kommuner. Man fick helt enkelt bygga en ny organisation för att möta utmaningarna med EU:s vattendirektiv.

– Det är otroligt viktigt med förankringen på kommunen. Det går liksom inte att backa ifrån, utan det måste göras noggrant. Politikerna måste ha förståelsen för att vattenarbetet är viktigt så att vi kan sjösätta våra projekt sen, säger Johan Axnér.

Bild på en kvinna och en man. Kvinnan står utomhus och är klädd i en jacka och halsduk. Mannen står inomhus, iklädd keps och nyckelband.
Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, och Johan Axnér, Enköpings kommun.

Handboken ger struktur i arbetet

I Enköping har man nu etablerat ett gemensamt arbetsutskott för vatten – en slags referensgrupp för politiker där de hålls informerade och kan ta frågor vidare till sina grupper och beslutforum. De har även tillsatt en styrgrupp med chefer från berörda förvaltningar. Även här är ett kontinuerligt engagemang och delaktighet viktigt i det långsiktiga arbetet.

Som nyrekryterad vattenstrateg blev Johan Axnérs första uppgift att ta fram en strategi för dagvatten. Inom LIFE IP Rich Waters har Enköpings kommun använt den process som beskrivs i Handbok för strategisk kommunal vattenplanering, vilket har gett struktur till arbetet, menar han.

I Enköping har också en åtgärdssamordnare (inom LEVA-projektet) bidragit till att få fart på vattenarbetet. Nybildade vattenråd för Enköpingsån och Örsundaåns avrinningsområden skapar en lokal koppling och ger markägarna möjlighet att påverka.

Vattenprojekten positivt för kommunen

Jenny Herbertsson hade arbetat som miljöinspektör i Katrineholms kommun i många år när hon i år fick erbjudande om en nyskapad tjänst som vattenstrateg. Hon hade bland drivit kommunens projekt inom ramen för LIFE IP Rich Waters, deltagit i stiftelsen Race for the Baltics program Baltic Sea City Accelerator och sökt och fått stöd från olika håll för vattenarbetet. Jenny tror att politiker och kommunala chefer såg att det var positivt för kommunen med alla vattenprojekt.

– Vi har ju kunnat visa att om vi satsar lite kommunala medel så har vi möjlighet att få en massa mer stöd genom statliga bidrag, EU-bidrag och från enskilda organisationer och företag.

Jenny Herbertsson har tagit varje tillfälle i akt att delta i kommunstyrelsens och nämndernas möten för att berätta om arbetet med vatten och på så sätt ”nöta in värdet och fördelarna med vattenarbetet”. Det är viktigt att politikerna känner sig informerade och delaktiga.

– Jag lyckades också bra med att sälja in begreppet multifunktionalitet, förklarar hon. Att till exempel koppla ihop ett våtmarksprojekt med frågor som rör dagvatten, rekreation, uteklassrum.

Sådana mervärden och en helhetssyn har stor betydelse, instämmer Johan Axnér. I parkstaden Enköping är till exempel estetik jätteviktigt.

Är det värt även för små kommuner att satsa på en vattenstrateg? Det är en analys som behöver göras i kommunen, anser Johan Axnér. Behöver vi en person som tar hand om frågan med att genomföra vattenförvaltningens åtgärdsprogram? Eller klarar vi det ändå?

Tips för att få politiskt stöd

Så om man arbetar på en kommun och vill få politiskt stöd för sitt vattenarbete, var börjar man? Ett sätt är att arrangera en kick-off för att enas kring målen för vattenarbetet, som man gjorde i Enköping.

– I mindre kommuner har många politiker även annat arbete att ta hänsyn till och då kan kvällsmöten fungera bra med kort varsel. Vill man ha en bredare grupp, inklusive förvaltningschefer, behöver man vara ute i god tid, helst flera månader i förväg, för att boka in sitt möte, tipsar Johan Axnér.

Jenny Herbertsson menar att det är viktigt att lyfta fram de olika områden som berörs av vatten och att det kan behövas en person som håller ihop arbetet.

– Vi har ju vattenmyndighetens åtgärdsprogram och EU:s vattendirektiv att förhålla oss till. Det är lätt att det inte riktigt kommer med i det vardagliga arbetet. Börja med att försöka hitta personer med engagemang. Det finns politiker med stort intresse för vatten!

Jenny lyfter även möjligheterna att finansiera vattenarbetet i en kommun med andra pengar än skattemedel. I Katrineholms kommun har de använt såväl statliga bidrag som projektmedel från exempelvis EU, intresseorganisationer och privata företag för att förstärka sin egen finansiering. Det har visat sig vara en framgångsfaktor som också förstärkt den politiska viljan att fortsätta utveckla vattenarbetet i kommunen.

Fler tips från Johan och Jenny:

  • Hitta sätt att synka kraven i vattenförvaltningens åtgärdsprogram med kommunala ambitioner. Det hjälper till exempel att se vattenfrågor som en förutsättning för kommunal planering.
  • Ofta läggs mycket vikt vid tillsyn. Tillsyn är viktig, men det gäller att visa att vattenfrågor är bredare än så och att vi behöver få till våtmarker, diken, lågpunkter för att samla dagvatten och mycket annat. Det blir särskilt viktigt i stadsplaneringen.
  • Använd konkreta exempel! Kommer det ett störtregn – passa på att lyfta dagvattenfrågan och visa på tvärsektoriella problem. Ta drönarbilder, det blir ofta väldigt tydligt Det är viktigt att prata om vatten som mer än en fråga för kommunens ekolog att hantera.

Fler digitala samtal

Lunchmötet var det första i en planerad serie digitala samtal om vattenplanering under 2021. Genom samtalsserien vill Jenny Enberg, projektledare på länsstyrelsen i Stockholm, erbjuda en informell mötesplats för att utbyta erfarenheter och sprida kunskap om kommunal vattenplanering.

Nästa tillfälle ges den 8 september. Då handlar det om dagvatten – en fråga för alla? Här hittar du mer information om programmet och hur du anmäler dig.


Läs mer

Våra projekt: Stöd till kommunal vattenplanering

Våra projekt: Kommunal dagvattenplan i Enköping

Våra projekt: Lågflödesmuddring i sjön Öljaren

Publikationer: Handbok för strategisk kommunal vattenplanering