Översvämningsrisker och konsekvenser vid spridning av markföroreringar – arbetsmetodik GIS och metod för användning av information från EBH-databasen

Författare: Sweco Environment AB. Kontaktperson: Måns Enander, Länsstyrelsen i Västmanland och Samuel Karlström, Länsstyrelsen i Stockholm.

Ladda hem: Översvämningsrisker och konsekvenser vid spridning av markföroreringar – arbetsmetodik GIS och metod för användning av information från EBH-databasen

Sammanfattning

Syftet med denna analys är att inspirera och höja kunskapen om hur man som tjänsteperson i en kommun kan använda GIS-data för att bedöma risker i samband med översvämningar och föroreningsspridning. Målgruppen är främst samhällsplanerare som är vana vid att göra bedömningar i GIS men som inte har kunskap om hur man arbetar med GIS-data i GIS-program. Underlaget består av två rapporter. Dessa levereras som en del av projektet LIFE IP Rich Waters och genomförs av länsstyrelserna i Stockholms län och Västmanlands län.

Rapport 1 ”Översvämningsrisker och konsekvenser vid spridning av markföroreringar – arbetsmetodik GIS och metod för användning av information från EBH-databasen” handlar om hur man kan bekanta sig med och analysera ett avrinningsområde med hjälp av nationellt tillgängliga geodata som visar till exempel markanvändning, ytvatten och översvämningsrisker, samt hur tillgängliga dataset relaterar till förutsättningar för översvämning och markrörelser (till exempel skred).

I rapporten ges förslag på hur information om markföroreningar kan inkluderas i riskanalyser i samband med översvämningar och markrörelser. Det ges förslag på en metod för hur man kan gruppera föroreningar, för att bedöma spridningsförutsättningarna, samt hur du utifrån olika branscher kan ta fram vilka föroreningstyper som dominerar på objekten. Syftet med att gruppera branscherna är att få en uppfattning om huruvida det finns en ökad föroreningsrisk i samband med föroreningsspridning vid förekomst av översvämning. Till grund för rapporten ligger ”EBH-databasen”, som är en nationell databas som ägs av länsstyrelserna där nedlagda industrier som kan orsaka föroreningar av något slag identifierats och kartlagts.

Bilagor

Bilaga 1. Statusbenämningar i EBH-portalen

Bilaga 2. Koppling mellan branschtillhörighet och föroreringsgrupp

Bilaga 3. Översvämmade objekt i Arbogaåns avrinningsområde

Bilaga 4. Översvämmade objekt i Bällstaåns avrinningsområde


Läs tillhörande rapport: Fördröjningsåtgärder och prioriteringar för att minska flöden i huvudfåran

Innehållsförteckning