Enköpings kommun tar fram dagvattenplan

Enköpings kommun ansluter sig till LIFE IP Rich Waters. Med stöd av projektet tar kommunen fram en plan för hantering av dagvatten. Syftet är att minska risken för översvämning och att förbättra kvaliteten på det regn- och smältvatten som i slutändan lämnar dagvattensystemet och rinner ut i naturliga vatten.

Dagvattenhantering har blivit en knäckfråga för många kommuner. Ökade krav från myndigheter och klimatförändringar – med ökade risker för skyfall och perioder av torka – ställer högre krav på kunskap och åtgärder. Förhoppningen är att erfarenheterna från Enköpings kommun ska bli ett gott exempel för andra kommuner. Delprojektet kompletterar det arbete som redan görs inom LIFE IP Rich Waters med stöd till kommunal vattenplanering.

Redan i januari i år etablerade kommunen en arbetsgrupp för dagvattenplaneringen. Arbetet kommer att följa modellen i Handbok för kommunal strategisk vattenplanering. En konsult kommer att upphandlas för att leda processen framåt. Ett första steg i processen blir att göra en förstudie för att kartlägga nuläget inom kommunen. Planen är att kommunen ska kunna anta den färdiga dagvattenplanen under 2022.


Kontakt:

Johan Axnér, Enköpings kommun, johan.axner@enkoping.se