Teman inom LIFE IP Rich Waters

Arbetet inom LIFE IP Rich Waters bedrivs inom fem större teman, som samlar närliggande delprojekt för erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling av nya projekt.

Tema: Vattenplanering

Kommunerna har viktiga roller i arbetet med åtgärder för bättre vatten. Vattenfrågorna finns inom många delar av kommunal verksamhet, inte minst inom plan- och byggprocesser, miljötillsyn och avloppshantering. Andra aktörer, som myndigheter och företag, berörs också av vattenplaneringen.

Delprojekt

En kvinna med långt mörkt hår och svart tröja.

Temasamordnare

Asta Gujileva, Länsstyrelsen i Stockholm

Tema: Övergödning

Övergödning är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Nästan samtliga kustvatten och hälften av distriktets sjöar och vattendrag bedöms vara påverkade. Övergödningen beror främst på fosfor och kväve från jordbruket, från dagvatten och från hushållens avloppsvatten. Det leder bland annat till att vattenmiljöer växer igen och en ökad algblomning. Det hotar djur och växter och våra naturupplevelser, bad och friluftsliv.

Delprojekt

En kvinna med långt mörkbrunt hår, svart tröja och glasögon.

Temasamordnare

Kristina Johansson, Länsstyrelsen i Västmanland

Tema: Internbelastning

Övergödning av sjöar och kustvikar förstärks när fosfor och andra näringsämnen, som finns lagrade i bottensedimenten, läcker ut i vattnet. Inom Rich Waters testas olika metoder för att minska denna så kallade internbelastning. Resultaten bidrar till bättre kunskap om vilka åtgärder som är mest effektiva för att få bukt med problemet.

Delprojekt

En man med grått hår, blå keps och blå pikétröja.

Temasamordnare

Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro

Tema: Konnektivitet

Många fiskar och andra vattenlevande djur behöver kunna röra sig upp- och nedströms. De hindras idag bland annat av dammar och kraftverk. Bristen på konnektivitet är ett allvarligt miljöproblem. Bara i Norra Östersjöns vattendistrikt har 60% av sjöar och vattendrag hinder som hotar biologisk mångfald. Vi vill bland annat visa hur vandringsvägar för fisk kan byggas med hänsyn till kulturmiljö och hur hotade arter kan räddas genom anpassning av vattenkraftverk.

Delprojekt

Man med kort brunt hår, glasögon, grått skägg och blå skjorta.

Temasamordnare

Jonas Berglind, Länsstyrelsen i Västmanland

Tema: Miljögifter

Det finns 70 olika miljögifter och föroreningar som vattendirektivet reglerar. Dessa behöver vi förhålla oss till och öka kunskapen om.

Miljögifter i ytvatten kommer både från dagens industrier och hushåll, men gifterna kan också komma från gamla utsläpp och förorenad mark.

Delprojekt

En kvinna med långt mörkbrunt hår, svart tröja och glasögon.

Temasamordnare

Kristina Johansson, Länsstyrelsen i Västmanland