Teman inom LIFE IP Rich Waters

Arbetet inom LIFE IP Rich Waters bedrivs inom fem större teman, som samlar närliggande delprojekt för erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling av nya projekt.

Tema: Vattenplanering

Kommunerna har viktiga roller i arbetet med åtgärder för bättre vatten. Vattenfrågorna finns inom många delar av kommunal verksamhet, inte minst inom plan- och byggprocesser, miljötillsyn och avloppshantering. Andra aktörer, som myndigheter och företag, berörs också av vattenplaneringen.

Delprojekt

Nationellt lärande

Stöd till kommunal vattenplanering

Vattenplanering med hänsyn till ekosystemtjänster

Kommunal dagvattenplan i Enköping

Klimatanpassning och ekosystemtjänster

Utveckling av nya projekt

Temasamordnare

Jenny Enberg, Länsstyrelsen i Stockholms län, jenny.enberg@lansstyrelsen.se

Tema: Övergödning

Övergödning är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Nästan samtliga kustvatten och hälften av distriktets sjöar och vattendrag bedöms vara påverkade av övergödning. Övergödningen beror främst på fosfor och kväve från jordbruket, från dagvatten och från avloppsvatten från hushåll. Det leder bland annat till att vattenmiljöer växer igen och att algblomningen ökar. Det hotar både djur och växter och inte minst våra naturupplevelser, bad och friluftsliv.

Delprojekt

Analys av styrmedel för åtgärder inom jordbruket

Vattenplaner för gårdar och avrinningsområden

Minskad övergödning från hästgårdar

Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag

Åtgärder för att behålla näringen på åkern

Åtgärder mot övergödning i Hågaån

Åtgärder mot övergödning i Kiladalen: Lokalt vattenkansli

Rätt åtgärd på rätt plats

Rening av dagvatten

Multifunktionell vattenpark i Västerås

Multifunktionell vattenpark i Uppsala

Multifunktionell vattenpark för rening av avloppsvatten i Smedjebacken

Temasamordnare

Jonas Berglind, Länsstyrelsen i Västmanlands län, jonas.berglind@lansstyrelsen.se

Tema: Internbelastning

Övergödning av sjöar och kustvikar förstärks när fosfor och andra näringsämnen, som finns lagrade i bottensedimenten, läcker ut i vattnet. Inom Rich Waters testas olika metoder för att minska denna så kallade internbelastning. Resultaten bidrar till bättre kunskap om vilka åtgärder som är mest effektiva för att få bukt med problemet.

Delprojekt

Verktyg för minskad internbelastning

Lågflödesmuddring i Öljaren

Aluminiumfällning i Norrviken

Musselodling i Stockholms skärgård

Temasamordnare

Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro län,
ernst.witter@lansstyrelsen.se

Tema: Konnektivitet

Många fiskar och andra djur som lever i vatten behöver kunna röra sig upp- och nedströms i vattendrag och sjöar. De hindras idag av dammar, kraftverk och annan fysisk påverkan på vattenmiljön. Bristen på konnektivitet, som det kallas, är ett allvarligt miljöproblem. Bara i Norra Östersjöns vattendistrikt har 60% av alla sjöar och vattendrag vandringshinder som hotar den biologiska mångfalden. Inom temaområdet vill vi bland annat visa hur vandringsvägar för fisk kan byggas med hänsyn till känslig kulturmiljö i städer och hur hotade arter kan räddas genom anpassning av vattenkraftverk.

Delprojekt

Faunapassager i stadsmiljö

Anpassning av vattenkraft för hotade arter

Strategi för fria vandringsvägar

Temasamordnare

Jonas Berglind, Länsstyrelsen i Västmanlands län, jonas.berglind@lansstyrelsen.se

Tema: Miljögifter

Miljögifter i ytvatten kommer både från dagens industrier och hushåll, men gifterna kan också komma från gamla utsläpp och förorenad mark.

Delprojekt

Koordinerade miljögiftsmätningar

Salixodling

Båtbottentvättar

Temasamordnare

Hannes Löfgren, Länsstyrelsen i Västmanlands län,
hannes.lofgren@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.