Nationellt lärande

En stor fågel som breder ut sina vingar över vattnet mot en blå himmel.

Erfarenheterna och de goda exemplen från Rich Waters ska gynna arbetet för bättre vatten i hela Sverige. Genom Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Sveriges fem vattenmyndigheter ska resultaten få spridning över hela landet.

Den övergripande målsättningen för delprojektet ”Nationellt lärande” är att förbättra genomförandet av åtgärder i åtgärdsprogram för vattenförvaltning i samtliga vattendistrikt i landet. Detta genom att använda resultat och erfarenheter från övriga delprojekt inom LIFE IP Rich Waters för att göra dem tillämpbara i landets vattendistrikt. På detta sätt kan vi uppnå ökad tydlighet och användbarhet för de nationella vägledningar som utformas till stöd för det åtgärdsarbete som bedrivs inom andra myndigheter, till exempel kommuner. Det leder också till bättre samordning mellan regionala vattenmyndigheter och Havs- och vattenmyndigheten.

De specifika målsättningarna i projektplanen kan sammanfattas i fyra punkter:

  1. Integrera relevanta resultat och erfarenheter från andra delprojekt i nationella vägledningar.
  2. Fokusera på att lösa ut kritiska frågeställningar uppmärksammade i EU kommissionens utvärderingar och i de peer review aktiviteter vattenmyndigheterna deltagit i.
  3. Öka den gemensamma kunskapen inom och mellan myndigheter, för hur befintliga och nya fysiska och tekniska åtgärder kan och bör kopplas till styrmedel för att kunna genomföras.
  4. Beskriva och kommunicera till olika relevanta målgrupper, hur befintliga styrmedel kan och bör leda till fysiska och tekniska åtgärder.
 

Resultat

Exempel på konkreta resultat från delprojektet (december 2021):

Förslag till ”Vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning – Insjöar och kustvatten” (Havs- och vattenmyndigheten). 

Vägledning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper” (Havs- och vattenmyndigheten)

Metod för bedömning av betydande påverkan (Vattenmyndigheterna)

MACR0-SE – verktyg för att bedöma risken för att finna rester av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten (Havs- och vattenmyndigheten).

 


Medverkande parter

Havs- och vattenmyndigheten

Vattenmyndigheterna

Kontaktperson

Hanna Gustavsson, Havs- och vattenmyndigheten