Strategi för fria vandringsvägar

En bild som visar en grupp människor som diskuterar och skriver på en whiteboard.

Vattendrag bryr sig inte om administrativa gränser. De flyter fritt över kommun- och länsgränser. För att kunna genomföra åtgärder för fria vandringsvägar på ett effektivt sätt och till det bästa för den biologiska mångfalden krävs samsyn, samverkan och samarbete. Detta är särskilt påtagligt när det gäller vandringshinder för fisk, eftersom en åtgärd kan bli verkningslös om inte helhetssynen över vattendraget finns med.

I delprojektet Strategier för fria vandringsvägar samarbetar länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Örebro för att överblicken och samsynen ska bli så bra som möjligt över gränserna. Det är ett brett grepp och handlar bland annat om erfarenhetsutbyten, arbetssätt och kulturmiljöfrågor.

I delprojektet genomförs även studier av olika slag, bland annat för att kartlägga hur intressenter av olika slag ser på åtgärder för bättre konnektivitet. Studierna innefattar kontakt med markägare, närboende till dammar, kraftbolag, myndigheter och intresseorganisationer. En annan viktig del är kunskap om vilken effekt olika åtgärder får till nytta för livet i och runt vattendragen. En särskild studie tittar på det och väger även in kostnaden. 

 

Man med kort brunt hår, glasögon, grått skägg och blå skjorta.

Kontaktperson

Jonas Berglind, Länsstyrelsen i Västmanland