Fortsatt höga halter av miljögiftet TBT i Mälarens bottnar

Halterna av miljögifter i Mälarens bottnar har minskat. Men sjön är fortfarande långt från att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Det visar en stor undersökning som gjorts inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Det är framför allt ett ämne som drar ner vattenkvaliteten, nämligen tributyltenn (TBT) – ett ämne som har hormonstörande egenskaper.

Prover på bottensediment har tagits upp från 42 platser, från väst till öst i hela Mälaren. Resultaten ska, tillsammans med andra undersökningar, användas för att bedöma Mälarens status inom ramen för EU:s vattendirektiv. Målet är att nå så kallad god ekologisk och kemisk vattenstatus senast år 2027.

– Mälaren är ju dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor, så det är viktigt att veta vilka miljögifter som finns och hur stora halterna är, säger Håkan Johansson, miljöutredare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Små mängder TBT räcker

Av de ämnen som undersökts är det främst halterna av TBT som gör att Mälaren inte når god status. TBT har varit förbjudet i båtbottenfärger sedan 1989, men har tidigare använts för att förhindra påväxt på båtar i marin miljö, inte i sötvatten.

– Det allvarliga är att TBT har hormonstörande egenskaper som påverkar fisk, musslor och andra djur som lever i vattnet. Det krävs mycket små mängder för att förorena ett vatten. Det räcker med att tio kilo TBT fördelas över Mälaren för att gränsvärdet ska överskridas i hela sjön, säger Håkan Johansson.

Det krävs mycket små mängder TBT för att förorena ett vatten.

– Vi är inte jätteförvånade över resultaten. Vi vet ju att TBT är ett stort problem i till exempel Stockholm och Västeråsfjärden, men vi hade nog hoppats att halterna skulle vara lägre på provplatserna längre ut i sjön.

I övrigt visar undersökningen på att halterna av miljögifter i Mälaren generellt har minskat sedan motsvarande mätningar i 2001. Ämnena fluoranten, bly och kadmium ligger under gränsvärdena för god vattenstatus. Kopparhalterna verkar dock ha ökat vid några provplatser. Även för ämnet antracen överskrids gränsvärdet vid flera provplatser.

Kraftfulla insatser krävs

För att nå god vattenstatus krävs kraftfulla insatser mot TBT. Alla båtar som fortfarande har giftiga bottenfärger måste saneras på ett säkert sätt och den TBT som finns i marken vid båtuppläggningsplatser måste tas om hand. Inom LIFE IP Rich Waters bygger Västerås stad och Stockholms stad nu varsin båtbottentvätt, som ett miljövänligt alternativ för att hålla skroven rena.

Alla båtar som fortfarande har giftiga bottenfärger måste saneras på ett säkert sätt.

Den miljödata som nu samlats in genom sedimentundersökningen utgör ett viktigt underlag för vattenvårdsförbund och kommuner som arbetar med miljögifter i enskilda vattenområden. Sedimentundersökningen behöver kompletteras med bland annat undersökningar av miljögiftshalter i vatten och fisk innan Mälarens totala status med avseende på miljögifter kan bedömas.

Undersökningen har genomförts av länsstyrelserna runt Mälaren (Stockholm, Uppsala, Västmanland och Södermanland) samt Mälarens vattenvårdsförbund, inom LIFE IP Rich Waters. Vissa platser, där andra undersökningar pågår eller nyligen har genomförts, har inte ingått. Det gäller till exempel hamnområden och urbana miljöer i Stockholm och Västeråsfjärden.


Mer information

Läs mer om delprojektet Samverkan kring miljögifter