Höga halter miljöfarliga ämnen i sedimenten i Stockholms sjöar

kartbild över Stockholm med markeringar i de vatten där undersökningarna gjorts

Vattenområden där sedimentprovtagning genomförts av Stockholms stad 2015-2018.

Halterna av miljöfarliga ämnen i sjöbottnarna i flera av Stockholms vatten överskrider gränsvärdena för god kemisk och ekologisk status. Det visar en sammanställning av sedimentundersökningar som har gjorts under åren 2015 – 2018.

Det är Miljöförvaltningen vid Stockholms stad som inom ramen för LIFE IP Rich Waters beställt en sammanställning och utvärdering av tidigare sedimentundersökningar. Undersökningarna har gjorts i samband med att Stockholms stad har tagit fram lokala åtgärdsprogram för sina vattenförekomster, och är ett viktigt underlag för att bedöma kemisk och ekologisk status i de undersökta vattnen.

– De här resultaten kommer även att kunna användas för att utreda källorna till föroreningar för att sedan prioritera vilka åtgärder som behöver genomföras. Genom att begränsa källorna, till exempel att välja rätt kemikalier vid exempelvis nybyggnation och att rena dagvatten, kan vi förhindra ytterligare förorening av våra vatten, säger Maria Pettersson, projektledare vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Sämst är situationen i Mälarens vattenförekomster. I Ulvsundasjön, Riddarfjärden och Årstaviken finns flera metaller och andra föroreningar i höga halter. Det är centralt belägna vatten som påverkas av regn- och smältvatten från staden. Här finns industrier, järnväg, högtrafikerade vägar och många båtklubbar. Även i kustvattnet i Brunnsviken är halterna av både metaller och organiska ämnen höga, och föroreningssituationen liknar den i Mälaren inom Stockholms stad. I de fyra mindre sjöarna som ingår i undersökningen – Trekanten, Judarn, Kyrksjön och Råcksta träsk – varierar föroreningshalterna.

För flera av de undersökta ämnena går utvecklingen åt rätt håll. Samtidigt tillförs hela tiden nya föroreningar, vilket gör att halterna fortfarande överskrider gränsvärdena.

– Det visar hur viktigt det är att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska tillförseln av miljögifter till stadens vatten, menar Maria Pettersson.

I andra fall handlar det om ”historiska synder”. Genom att undersöka halterna i de ytliga sedimentlagren kan man till exempel se att tillförseln av tributyltenn (TBT) har minskat under senaste 20 – 40 åren.

– Det är ju ett tecken på att utfasningen av förbjuden båtbottenfärg har förbättrat situationen. Men trots det överskrids fortfarande gränsvärdet för TBT i sediment i nästan alla undersökta vattenförekomster och det behövs fortsatt arbete för att åtgärda problemet, säger Maria Pettersson.


Mer information

Läs rapporten Sammanställning och utvärdering av sedimentundersökningar i Stockholm 2015–2018

Delprojektet Samverkan kring miljögiftsmätningar

Miljöbarometern Stockholms stad: Miljögifter i bottensediment