Våra projekt

Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom LIFE IP Rich Waters utvecklar vi kunskap och metoder för att åtgärda miljöproblem i vatten på ett effektivt sätt. Vi skapar också förutsättningar för nya initiativ och projekt. Ett sätt är att visa goda exempel. Därför gör vi en rad konkreta åtgärder, som att bygga vandringsvägar för fisk eller sanera förorenade områden med salix. Arbetet inom LIFE IP Rich Waters bedrivs inom fem större teman och ett 20-tal olika delprojekt. Här kan du läsa mer om varje tema och vad vi gör i de olika delprojekten.

Flera hästar syns på håll i en hage.

Stora ytor – små problem

På Julmyra står hästarna oftast i mindre paddockar och rasthagar eftersom hästarna är tävlingshästar. Detta ställer höga krav när man anlägger hagar och skötsel av

En skottkärra som står vid en hög med hästgödsel.

Mocka hagar – en skitbra åtgärd

På Julmyra Horse Center ansvarar respektive stallägare för den dagliga mockningen av rasthagar. Julmyra ansvarar för att större mockningar görs och kontrollerar ytskikt två gånger

Närbild på hästbajs.

En limpa gödsel?

På Julmyra körs hästgödseln direkt från stallet till en gemensam gödselplatta för lagring tills det sprids på åkern. Men på vissa gårdar sker mellanlagring på

En röd och grön vagn som gödslar en åker.

Gödselplatta och gödsellagring

220 hästar på Julmyra Horse Center ger cirka 6 000 kubikmeter hästgödsel, vilket motsvarar 2 500-3 000 ton gödsel per år. På Julmyra samlas all

Flera hästhagar med svarta staket.

Stängsel vid diken och dikesskötsel

En av de viktigaste åtgärderna på Julmyra har varit att flytta bort staket från området närmast Julmyrabäcken. Detta gjordes i samband med att man bytte

Fem mörkbruna hästar vid ett staket, i närbild.

Grindöppningar

Marken vid öppningen till rasthagar och beten blir ofta utsatt för extra mycket slitage eftersom hästarna ofta står och går där. Om marken blir hårt

Ett vattendrag emellan flera hästhagar.

Sedimentations- och fosfordamm

På Julmyra har man anlagt två fosfordammar för att rena vattnet innan det rinner ut i närliggande bäck och sjö. Det var tack vare en