Viktiga frågor för länsstyrelsernas arbete med fria vandringsvägar

En man med keps vid ett vattendrag där en grävskopa gräver.

Lika behandling, bedömning och arbetsmetoder över länsgränserna, mer samverkan och bättre information och rådgivning till dammägare. Det är de viktigaste frågorna för att komma framåt i arbetet med fria vandringsvägar för fisk, enligt en ny rapport från LIFE IP Rich Waters.

De närmaste åren kommer många vandringshinder att åtgärdas runt om i Norra Östersjöns vattendistrikt. Hur ska arbetet på länsstyrelserna bedrivas på bästa sätt? Och hur tar vi hänsyn till kulturmiljö, äganderätt och energiproduktion i miljöarbetet? I rapporten ”Vandringsvägar för fisk – skiljelinjer och samsyn” har myndighetspersoner, intresseorganisationer, vattenvårdsförbund och kraftbolag intervjuats om vägarna framåt i arbetet med fria vandringsvägar.

Markägare och boende känner ofta starkt för att bevara den kulturmiljö de växt upp i

Det finns få saker inom vattenområdet i Sverige som engagerar så mycket som just åtgärdande av vandringshinder i våra vattendrag. Frågan är komplex och berör flera olika intressen. Ett vandringshinder består många gånger av en byggnad eller en anläggning som har spelat en viktig roll i människans utveckling på den aktuella platsen.  Markägare och boende känner ofta starkt för att bevara den kulturmiljö de växt upp, levt och verkat i.  

I andra vågskålen ligger den miljöpåverkan som vandringshinder orsakar. Arter som behöver simma upp- och nedströms för att leka hindras av dammar, vattenkraftverk eller vägtrummor.

Arbetet med att skapa fria vandringsvägar är både kostsamt för verksamhetsutövarna och tar mycket tid i anspråk för länsstyrelserna. Länsstyrelsernas arbete behöver därför effektiviseras och bedrivas rimligt lika över länsgränserna vad gäller bemötande, arbetsmetoder, bedömningsgrunder och prioriteringsmodeller. Det råder idag, enligt de intervjuade, en ganska stor spridning mellan länen vad gäller hur verksamhetsutövare kontaktas, blir bemötta och bedömda.

”Denna gemensamma bild ger bra förutsättningar för det fortsatta arbetet i projektet”

Rapporten är den första i sitt slag, och tar ett samlat grepp kring hur länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt arbetar med frågan om fria vandringsvägar för fisk. Förhoppningen är att erfarenheterna och slutsatserna från studien ska bidra till att stärka arbetet inom Rich Waters.

– Denna gemensamma bild av situationen, tillsammans med alla organisationers goda vilja att jobba framåt, ger bra förutsättningar för det fortsatta arbetet i projektet. Rich Waters kommer att fylla en stor och viktig funktion att bidra till samordning för att öka takten för åtgärdande av vandringshinder, även med beaktande av kulturmiljö, äganderätt och energiproduktion, säger Jonas Berglind, temasamordnare inom LIFE IP Rich Waters och författare till rapporten.


Mer information

Om delprojektet Strategi för fria vandringsvägar