Besök en fiskväg i sommar!

Picknickmöbel med grillplats bredvid ett vattendrag med stenar. I bakgrunden syns en vägbro och röda hus.

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt pågår ett aktivt arbete för att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk i vattendragen. Fina miljöer för fisken är ofta fina miljöer även för oss människor. Vi tipsar om åtgärdade forsar och fiskvägar för både stadsutflykter och naturupplevelser. Så packa picknickkorgen och ta med familj eller vänner för att fika med fisken i sommar!

Du hittar besöksmålen på kartan ovan, eller direkt via länken Fika med fisken runt Mälaren.

Stockholms län

Hammersta gård, Nynäshamn

Mindre dammar kan ha stor påverkan på möjligheten för fiskarna att vandra och ta sig till lekplatser. Dammrivningen i Muskån vid Hammersta gård är ett exempel på det. Efter rivningen av en mindre damm har hela 17 fiskarter noterats uppströms den gamla dammen. Hammersta gård ligger intill ett naturreservat i Nynäshamns kommun.

Om åtgärden: Åtgärden är en relativt enkel rivning med stor nytta. Resultatet kan ses från en bro nära den anvisade parkeringsplatsen. Ett behagligt porlande ljud från ån möter besökaren. Området är även intressant ur kulturmiljösynpunkt. Landskapet har en traditionell karaktär av innerskärgården, med bevarade natur- och kulturmiljövärden knutna till hävdade markslag och herrgårdslandskap. Det ljusa, omväxlande landskapet är fint för strövtåg och picknick.

Inför besöket: På platsen finns en parkeringsplats med informationsskylt. Cirka 400 meter från parkeringen ligger den gamla borgruinen efter Hammerstahus, som tros vara byggd på 1300-talet. Vid platsen finns bord och bänkar.

Hammersta naturreservat

Muskån, Hammersta gård
Borgruin

Hemmesta sjöäng, Värmdö

Njut av biologisk mångfald i en naturskön och stadsnära miljö! Här har våtmarken restaurerats för framförallt gäddlek i området. En rad olika fågelarter som trivs vid sjöängar har också gynnats, liksom insekter, groddjur och fladdermöss.

Om åtgärden: Vissa delar av våtmarken har öppnats upp för att underlätta fiskvandring. Genom en passage kan olika fiskarter ta sig upp på ängen från en bäck. Gädda, abborre och mört har observerats.  

Inför besöket: Området ligger i Värmdö kommun och nås lätt via buss eller bil. Från busshållplatsen är det cirka 200 meter att gå till utkikstornet som ger en fin utsikt över området. Längs med sjöängen går även en stig där man kan uppleva våtmark, vasspartier och sumpskog. Det finns även flera rastplatser och informationsskyltar i området.

Hemmesta sjöäng (Värmdö kommun)

Ängen sett från utkikstornet

Södermanlands län

Nävekvarn

Vid Nävekvarn har Näveån restaurerats genom biotopvård. Bland annat man lagt ut lekgrus och gjort mindre justeringar i ån för att underlätta fiskvandring. Sträckan är mycket naturskön och rogivande. Den ger även en inblick i den industriella utvecklingen i området. Genom informationsskyltar och bevarade anläggningar och konstruktioner beskrivs på ett pedagogiskt sätt den historiska betydelsen av flödande och dämt vatten för vårt nuvarande välstånd. 

Om åtgärden: Mindre åtgärder har genomförts för att främja fiskvandring och lek i området. Det går att komma ner till ån och på nära håll studera det flödande vattnet och miljön runt det. Besöker man platsen på sommaren omvälvs man av en behaglig grönska från alla träd som omger ån.

Inför besöket: Parkeringsplats finns i anslutning till platsen. I Nävekvarn finns småbåtshamn, camping, café, restaurang, museer och flera småbutiker.

Nävekvarn

Grillplats vid Näveån

Ålberga

Ålbergaån har restaurerats genom olika biotorpvårdsåtgärder. Blandat annat har lekgrus lagts ut och fiskvandring underlättats genom mindre justeringar i ån. Platsen är dock något otillgänglig och nås inte med mindre än viss möda. Det finns en spång att stå på för att blicka ut över ån och dess struktur samt en enkel bänk.

Om åtgärden: Mindre åtgärder har genomförts för att främja fiskvandring och lek i området. Det går att komma ner till ån och på nära håll studera det flödande vatten och miljön runt det.

Inför besöket: Parkeringsmöjlighet finns vid Kila kyrka. På andra sidan vägen i höjd med kyrkan finns en stig som leder ner till vattnet och spången över ån. Platsen har begränsad tillgänglighet och rekommenderas inte för småbarnsfamiljen.

Ålbergaån

Uppsala län

Islandsfallet, Uppsala

Fisktrappan vid Islandsfallet mitt i centrala Uppsala har möjliggjort fiskvandring för de flesta arter förbi Islandsbron och vidare upp mot lekplatser i Fyrisån. Omgivningen är spännande med en blandning av forsande vatten, kulturmiljöer och andra sevärdheter. Sedan 2008, då fisktrappan byggdes, har ett stort antal fiskar, framförallt asp, passerat.

Om åtgärden: Fisktrappan har möjliggjort fiskvandring vid det första vandringshindret från Mälaren och upp i Fyrisån. Den består av 14 bassänger som alla är lika djupa. Detta för att alla arter som har behov av vandring ska kunna ta sig upp genom Islandsfallet. Konstruktionen gör att även svagsimmande arter kan vandra, då det mellan varje bassäng finns möjlighet till lite vila inför den fortsatta färden.

Inför besöket: Fisktrappan är centralt belägen i Uppsala, nära tåg- och busstationen. Precis i anslutning ligger Uppsala Stadspark med lekplats, café och picknickmöjligheter. Parkering finns i närheten.

Islandsfallet

Islandsfallet

Kvarnfallet, Uppsala

Precis in till Upplandsmuseet ligger Kvarnfallet. Dammen var tidigare anlagd för att driva kvarnen där museet numera ligger. Fiskvägen är en kombination av ett omlöp och en fisktrappa och vattnet rör sig både ovan och under mark.

Om åtgärden: Kvarnfallet var det andra vandringshindret som åtgärdades i centrala Uppsala. Sedan Islandsfallet hade öppnats var det viktigt att även öppna en passage vid Kvarnfallet för att möjliggöra fiskvandring och lek uppströms i Fyrisån. Delar av passagen är väldigt lättillgänglig och hundar har exempelvis möjlighet att ta sig ett dopp om det önskas.

Inför besöket: Fisktrappan är centralt belägen i Uppsala, nära tåg- och busstationen. Här erbjuds hela utbudet som finns i centrala Uppsala, såsom butiker, restauranger och caféer. Parkering finns i närområdet.

Fiskvägen vid Kvarnfallet

Ulva kvarn

Vid Ulva kvarn invigdes i april 2017 en fiskväg som möjliggör vandring vid för asp och många andra fiskarter. Kvarnen var det tredje hindret i Fyrisån, sett från Mälaren, som åtgärdades (efter Islandsfallet och Kvarnfallet).

Om åtgärden: Anläggningarna har visat att det är fullt möjligt att bygga fiskpassager för vandrande fisk med bibehållen förståelse för känsliga kulturmiljöer och i kombination med en livskraftig vattenkraftsproduktion. Själva fiskvägen löper under ett trädäck och vidare in under kvarnen och ut i Fyrisån på andra sidan.

Inför besöket: Platsen är ett spännande utflyktsmål som förenar flera olika intressen. Själva ytan ovanför fiskpassagen är utformad så att besökaren får en nära kontakt med vattnet både i dammen, fallet, den gamla sågverksrännan samt i fisktrappan genom titthål i trädäcket. Vidare från fisktrappan söderut längs Fyrisån sträcker sig en gångväg kantad av platser för picknick och utblickar. Vid platsen finns en hantverksby, butiker, restaurang och café. Picknick- och grillplatser finns vid Fyrisåns strand.

Ulva kvarn
Trädäck över fiskvägen

Stordämmet, Tierp

Vid det första vandringshindret upp i Tämnarån från havet har en fiskvandringsväg anlagts. Åtgärden är utformad som ett omlöp, en naturlig åfåra. Här kan fiskarna ta sig förbi Stordämmet i Karlholmsbruk och hela vägen från Karlholm till Västland. Platsen ligger naturskönt och inbjuder till rekreation och samvaro.

Om åtgärden: Omlöpet är cirka 100 meter långt och är byggt för att alla arter ska kunna vandra. Främsta målarten är dock öring. Det finns en bro över till en liten ö som är omgiven av själva omlöpet så att den intresserade på nära hålla kan studera den konturerade åfåran.

Inför besöket: På platsen finns bord, bänkar och en grillplats. Från parkeringen leder en stig till platsen. Årligen anordnas Tämnaråns dag vid fiskvandringsvägen. Då förevisas livet som finns under ytan.

Tämnarån

Åfåra med lekgrus
Fiskväg förbi Stordämmet.

Västmanlands län

Turbinbron, Västerås

Faunapassagen vid Turbinbron i centrala Västerås är ett exempel på att det går att skapa fria vandringsvägar för fisk i en känslig kulturmiljö. Faunapassagen är vackert utformad och vann Arkitekturpriset i Västmanland 2020 för ”en elegant lösning, i en av Västerås mest laddade historiska miljöer”. Platsen, nedanför Västerås slott, erbjuder olika typer av upplevelser. En promenad norrut längs Svartån leder in i mot kullerstensgränder och shoppingstråk i centrum. Söderut mynnar ån i Mälaren, där hamnområdet erbjuder restauranger, badmöjligheter och promenadslingor.

Om åtgärden: Faunapassagen har byggts inom ramen för LIFE IP Rich Waters och invigdes våren 2019. Den utgörs av ett 180 meter långt inlöp, där fallet vid vattenkraftverket delvis har ersatts med en lång och svagt lutande botten. Passagen är uppbyggd med en avskärmning i ån utanför Stadshuset som låter vattnet forsa och flöda och lockar fisk att ta sig upp i Svartån. Under våren 2020 har bland annat asp, gädda, ål och flodnejonöga gått upp i passagen.

Inför besöket: Faunapassagen är centralt belägen i Västerås, ett stenkast från tåg- och busstationen. En gång- och cykelväg löper längs med hela faunapassagen med parkbänkar och picknickmöjligheter. Parkering finns i närliggande parkeringshus. Mat och fika kan köpas i närliggande restauranger, caféer och butiker.

Faunapassagen i Svartån
Västerås stadshus

Lillån, Sala

Lillån, som rinner genom centrala Sala, har varit dämd upp mot stadsparken sedan förra sekelskiftet. Fallhöjden är låg men några hundra meter potentiell strömsträcka hade försvunnit på grund av dämningen. Dammen behövde regleras för att hålla en jämn nivå i ån. En avsänkning gjordes 2021 som innebar både lägre driftskostnad och fler strömmiljöer för Sagåns rika fiskfauna. Samtidigt innebar avsänkningen en klimatanpassning av staden. En lägre basnivå på ån ger marginal till för höga nivåer och översvämningsproblematik.

Om åtgärden: Dammen var byggd mot en befintlig äldre bro. Infästningar till dammluckor och ett skibord sågades och knackades bort. En större mängd sten, grus och sand placerades ut i ån för att skapa nygamla strömmiljöer. Nu kan fisk passera platsen och miljön upplevs mer levande. En påtaglig skillnad är ljudbilden. Det skarpa brus som tidigare upplevdes vid dammen är idag bytt mot ett utspritt porlande längs hela det tidigare dämda området.

Inför besöket: Det går att parkera exempelvis vid Fiskartorget eller promenera från tågstationen mot centrum, då passerar man ån. I höjd med biblioteket/Aguelimuséet finns en brygga ner mot ån. Följer man ån uppströms kommer man till Ekebydammarna och stadsparken där det finns en populär lekplats och servering.

Å med stora stenar och grönskande strandkant. I bakgrunden syns gångbro och en parkmiljö.
Lillån i centrala Sala. Foto: Mats Köbin, Sala Fritidsliv
Illustration med karta över centrala Sala och inzoomade bilder på ån.
Framtidsvision för Salas vattenmiljöer. Illustration: Studio Flygar.

Nedre Borgfors, Skinnskatteberg

Utrivningen av dammen vid Nedre Borgfors har lett till en levande fors med goda fiskemöjligheter. Biotopvårdsåtgärder genom utplacering av sten och grus har kompletterat utrivningen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för fisk och andra arter att trivas och föröka sig i Hedströmmen.

Om åtgärden: Den tidigare dammen har reglerat vattnet för flottning och järnbruksverksamhet. Då dessa verksamheter sedan länge har upphört kunde dammen rivas för att ge livsrum till den fisk som under cirka 100 år varit förhindrad att vandra uppför Hedströmmen.

Inför besöket: Möjlighet att parkera bilen finns i anslutning till grillplatsen nedströms den tidigare dammen. Här finns också bänkar, bord och ett vindskydd att övernatta i för den som vill. I anslutning till platsen finns en fin vandringsled (Ormdalsslingan) som är cirka 6 km och bjuder på omväxlande natur- och kulturmiljö i Bergslagsmiljö, inklusive en titt på en gammal varggrop uppe på en ås. Informationstavlor finns placerade med jämna mellanrum.

Nedre Borgfors

Östtuna kraftverk, Köping

Hedströmmen, där Östtuna kraftverk ligger, är utpekad som riksintresse på grund av höga naturvärden med flera skyddsvärda och rödlistade arter. Den faunapassage förbi kraftverket som invigdes hösten 2019 gynnar bland annat asp, ål och öring.

Om åtgärden: Faunapassagen är en 190 meter lång naturliknande bäck förbi kraftverksfallet i Östtuna. Passagen är byggd för att gynna vandringsfisk, men även andra djur som lever sina liv i strömmande vatten och tidigare inte kunnat passera vattenkraftverket. De kan nu hitta ytor uppströms dammen och nya livsmiljöer i själva faunapassagen. Projektet ingår i LIFE IP Rich Waters.

Inför besöket: Östtuna kraftverk ligger söder om Köping. Här har Mälarenergi ställt i ordning en grillplats med bord och bänkar. Informationsskyltar berättar om fisk och annan fauna i Hedströmmen. Parkeringsmöjligheter finns vid kraftverket.

Östtuna kraftverk

Kallstena, Köping

Vid Kallstena utanför Köping har en teknisk fiskväg anlagts för att leda fiskar och andra djur förbi vattenkraftverket på platsen. Huvudsyftet med åtgärden var att aspen skulle kunna ta sig förbi kraftverket och vidare upp i ån där fler lekområden finns. Inventeringar har visat att åtgärden har fungerat och man har för första gången hittat rom från asp vid Östtuna uppströms Kallstena kraftstation.

Om åtgärden:  Fiskvägen anlades 2012 i form av en slitsränna där fiskarna kan ta sig upp genom olika bassänger i en trappformation. Utformningen gör det möjligt för fiskarna att stanna och vila mellan de olika stegen för att sedan ta sig vidare hela vägen förbi hindret och upp i Hedströmmen.

Inför besöket: Parkeringsmöjligheter finns på platsen. Möjligheterna till picknick/fika är begränsade. Platsen dock lättillgänglig och är lämpad för den intresserade att på nära håll studera en teknisk fiskväg och dess utformning. En filt eller en campingstol finns det gott om plats för!

Fiskvägen vid Kallstena kraftstation

Holmens kraftstation, Karmansbo

Utrivningen vid Holmens kraftstation anses av många entusiaster vara en spektakulär åtgärd i Hedströmmen. Det tidigare kraftverket med tillhörande dammanläggning var i dåligt skick med omfattande säkerhetsbrister. När dammen revs skapades istället en spännande miljö med både stilla flytande och forsande vatten. Väl värt ett besök! I samband med utrivningen gjordes biotopvårdande åtgärder för att underlätta fiskens lek och vandring uppströms. Förutom att titta på själva åtgärden finns det fina strövområden och fiskevatten runt platsen.

Om åtgärden: Åtgärden bestod i utrivning av dammvallen med utskov mot väster så att en fors skapades där dammen tidigare legat. Vattenrännan vid kraftstationen och delar av den tidigare dammen fylldes igen. En rad olika arter har letat sig upp till platsen och vidare upp i Hedströmmen.

Inför besöket: Parkeringsmöjligheter finns på platsen. Området är stort och det finns mycket att se och uppleva. Det finns inga bord eller bänkar men väl stenar i olika höjd som kan användas som sittplats. För närvarande är delar av platsen upplåten för förvaring av byggnadsmaterial men bara en liten bit bakom upplagen finns allt det fina!

Hedströmmen och fiskeregler

Hedströmmen

Västerkvarns kraftstation

Västerkvarns kraftstation byggdes ursprungligen 1915 och renoverades 2016. Då byggdes även en fiskväg. Själva fiskvägen ligger innanför kraftstationsområdet, utom synhåll för besökaren. Däremot kan man ta sig ut på en udde nedströms kraftverket och njuta av den mäktiga forsen i Kolbäcksån med ett rikt fågelliv.

Om åtgärden: Kraftverkets fiskväg är en slitsränna som består av 17 bassänger så att fisken kan förflytta sig stegvis uppströms. Fiskarna leds in i ett rör där fickräknaren har registrerat förbisimmande asp, öring, ål, löja, abborre med flera. Kraftverksintaget är utformat med tätare grindar så att fisken inte åker in i turbinerna, samtidigt som det finns en bred utgång för fisk som leder till en ränna tillbaka till ner Kolbäcksån nedströms kraftverket. Fiskvägen bidrar till att öka den biologiska mångfalden i Kolbäcksån och ger fisken tillgång till ytterligare cirka 1 000 kvm lekyta.

Inför besöket: Parkeringsplatser finns vid kraftverket. Här ligger även restaurang, kafé och camping. Någon kilometer längre bort ligger Strömsholms slott med små butiker och kaféer.

Västerkvarns kraftstation
Kolbäcksån nedströms kraftstationen

Örebro län

Skebäcksparken, Örebro

Vid Slussen i centrala Örebro har en fiskväg i form av ett omlöp anlagts. Fiskvägen gör det möjligt för fisken att vandra förbi Slussen och vidare upp i Svartån. Omlöpet ligger i Skebäcksparken som sommartid är en grön och lummig plats utmärkt lämpad för besök, på egen hand eller med familjen. I närheten ligger Wadköping som med sina trähus och gårdar skildrar Örebros äldre bebyggelse och stadsmiljö. Här finns museer, utställningar, café och restaurang, träsvarvare, handelsbod, bageri och flera andra butiker och hantverkstäder.

Om åtgärden: Omlöpet är utformat för att efterlikna en naturlig åfåra. Fiskvägen gör det möjligt för ett 20-tal fiskarter att vandra förbi Slussen och uppåt i Svartån.

Inför besöket Parkeringsplatser finns i anslutning till platsen och det centrala läget gör att det är gott om caféer, restauranger och butiker i närheten.

Skebäcksparken (Örebro kommun)

Omlöp i Skebäcksparken

Rällsälvs kraftverk

Rällsälven är utpekad som riksintresse på grund av mycket höga naturvärden med flera skyddsvärda och rödlistade arter. Ett naturreservat planeras längs hela älvsträckan. Rällsälvs kraftverk ligger mellan tre delbestånd av flodpärlmussla och är därför högt prioriterad. Faunapassagen är ett exempel på hur man kan anpassa kraftproduktion så att påverkan på vattenmiljön bli så liten som möjligt.

Om åtgärden: Rällsälvs faunapassage är en 350 meter lång naturliknande bäck förbi kraftverksfallet. Åtgärden gynnar framför allt öringen och den hotade flodpärlmusslan – arter som lever sina liv i strömmande vatten och som tidigare inte kunnat passera vattenkraftverket. De kan nu hitta ytor uppströms dammen och även nya livsmiljöer i själva faunapassagen. Passagen har byggts inom ramen för LIFE IP Rich Waters och ger fisken tillgång till 280 000 m2 vattenområden som tidigare varit otillgängliga för vandring.

Inför besöket: Mälarenergi har installerat en grillplats med bord och bänkar i anslutning till omloppet. Från Rällsälvs kraftverk är det bara en mil till restauranger, butiker och kulturhistoria i Kopparberg. I närområdet ligger även tre etapper av Bergslagsleden med gammelskog och vildmark.

Flygbild över omlöpet
Omlöpet vid Rällsälvs kraftverk.
Informationsskylt om faunapassagen

Södra Hyttan, Hällefors

I Lankälven, vid Södra Hyttan, revs den gamla dammen i augusti 2017. Nu har öringen återigen fri passage och kan hitta nya lekområden. Älvsträckan, som går genom en gammal Bergslagsmiljö, har restaurerats med hjälp av lokala krafter.

Om åtgärden: Dammanläggningen vid Södra Hyttan har sedan 1600-talet förhindrat fiskvandring, främst för öring. När vattnet nu släppts fritt är förhoppningen att öringen ska återvända upp i Lankälven och så småningom förbättra förutsättningarna även för den hotade flodpärlmusslan. Lankälven deltar i ett europeiskt naturvårdsprojekt, European Rewilding Network, och området erbjuder gammelskogar och fin kulturmiljö.

Inför besöket: Södra Hyttan ligger två mil öster om Hällefors. Den gamla dammen ligger i direkt anslutning till en stor bokloppis med kafé, som är ett populärt besöksmål i området. Här finns även ett konstgalleri och lokala hantverkare. Parkering finns vid bokladan.

Tre personer krattar lekgrus i älven
Restaurering av forssträcka