Att äga och förvalta en damm – vad gäller egentligen?

Ett flertal av landets dammar finns på privatpersoners mark och många markägare har frågor om lagstiftning, ansvar, säkerhet och vilka möjligheter som finns att göra förändringar i vattenmiljön. Nu har Länsstyrelsen i Uppsala län, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tagit fram ett material som riktar sig till dem som har en damm på sin fastighet och som vill veta mer.

En damm med stängda luckor.

Fiskar och andra djur som lever i vatten behöver, precis som flyttfåglarna, ta sig till olika områden för att överleva och föröka sig. Om fiskar hindras av dammar och kraftverk riskerar fiskbestånd att försvagas eller i vissa fall försvinna.

– Materialet är framtaget för att ge information om vad som gäller för dig som dammägare, vilket ansvar du har, vad som kännetecknar olika dammtyper och dammkonstruktioner samt vad du som dammägare kan göra om du vill miljöanpassa din anläggning. Målsättningen med materialet är att skötsel och underhåll av befintliga dammar ska utvecklas och förbättras samt att fler dammar ska miljöanpassas, berättar Helena Stenemo, Länsstyrelsen i Uppsala.

I Länsstyrelsen i Uppsalas nya material finns bland annat tips och goda exempel på vad man som dammägare kan göra för att begränsa de problem som vissa dammar och kraftverk utgör för fisk och vattenlevande djur.

– Med rätt kunskap kan dammar och vattenkraftverk anpassas så att levande vattenmiljöer återskapas samtidigt som vi bevarar kulturmiljöer, vilket är ett av våra prioriterade områden inom projektet LIFE IP Rich Waters säger Jonas Berglind, Länsstyrelsen i Västmanland. 

Läs publikationen Att äga och förvalta en damm