Flera länsstyrelser i nytt samarbete om omprövning av vattenkraft

Delprojektet Strategi för fria vandringsvägar inom LIFE IP Rich Waters bjöd häromdagen in ett tjugotal kollegor från andra länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Syftet var att hitta bra samverkansformer runt förslaget på den nationella planen för omprövning av vattenkraft som Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät lämnade till regeringen i höstas.

– Det vi kom fram till var att vi ska gå vidare med ett nära samarbete kring principer och gemensamma metoder för hur länsstyrelsernas arbete med den nationella prövningsplanen ska genomföras. Det kan handla samverkansprocesserna inom prövningsområdena, naturvärdesbedömningar och tillsynsfrågor, säger Jonas Berglind, vattensamordnare vid Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Västmanland.

Under mötet höll Anders Skarstedt, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, en presentation av den centrala vägledningen som HaV just nu tar fram om en regional samverkansprocess. Gruppen hade sedan möjlighet att ställa frågor vilket var uppskattat.

Under dagen passade gruppen även på att besöka den nybyggda faunapassagen i Svartån som finns i centrala Västerås.

Några citat från mötet

Vi behöver lära oss mer och bli så enade som vi kan.

Flera av oss har avrinningsområden som går över länsgränserna,
så visst behövs det en samsyn.

Det är bra att få veta hur det ser ut på övriga länsstyrelser,
och få draghjälp och tips.

Om den nationella planen

Målet med planen är den ska förse landets vattenkraft med moderna miljövillkor. Så här beskriver Havs- och vattenmyndigheten förslaget:

”Syftet med förslaget till nationell plan är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen, som har en nationell helhetssyn, beskriver hur samordningen och vägledningen inför omprövningarna ska gå till.”

Om förslaget på nationell omprövningsplan för vattenkraft


Kontakt:

Jonas Berglind, Länsstyrelsen i Västmanlands län, jonas.berglind@lansstyrelsen.se