Kunskapsutbyte och dialog viktigt i arbetet med kulturmiljöer vid vatten

Turbinhuset vid forsen nedströms bron i Västerås

Frågan om kulturmiljöer i och vid vatten är aktuell, inte minst i samband med den nationella planen för omprövning av vattenkraften. Hur kan vi på bästa sätt kombinera åtgärder för fria vandringsvägar för fisk och samtidigt bevara våra kulturmiljöer för kommande generationer? Den frågan diskuterades förra veckan, under ett välbesökt webbinarium arrangerat av LIFE IP […]

Besök en fiskväg i sommar!

Picknickmöbel med grillplats bredvid ett vattendrag med stenar. I bakgrunden syns en vägbro och röda hus.

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt pågår ett aktivt arbete för att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk i vattendragen. Fina miljöer för fisken är ofta fina miljöer även för oss människor. Vi tipsar om 18 åtgärdade forsar och fiskvägar för både stadsutflykter och naturupplevelser.

Fosfordamm

För att undvika att fosfor från åkermarkerna förs med vattnet ut i våra sjöar och vattendrag kan en fosfordamm vara en bra idé. De är dessutom trevliga att titta på och utgör ett populärt tillhåll bland vattenälskande växter och djur. En fosfordamm är en liten våtmark som är specialbyggd för att fånga fosfor. Med rätt […]

Gödselhantering

Gödselspridning har många fördelar, det innebär att naturens resurser tas om hand på ett bra sätt men det finns en risk att viktiga näringsämnen hamnar i vattendrag och orsakar övergödning. För dig som hanterar gödsel av olika slag finns det många lagar och bestämmelser att förhålla sig till och det är viktigt att gödselhanteringen sker […]

Obearbetad mark

Jordbearbeta på våren Ibland är det bästa för miljön att inte göra en aktiv åtgärd utan att låta bli. Som att vårbearbeta istället för att göra det på hösten. Kväveutlakningen minskar, risken för jorderosion blir lägre och det finns ett miljöstöd att söka. Varje gång jorden rörs om med vilket redskap det än är så […]

Fång- och mellangrödor

Odling av fånggrödor har under den senaste tiden visat sig vara den åtgärd som ger störst effekt när det kommer till att minska kväveutlakning. En vårplöjd fånggröda kan till och med halvera kväveutlakningen på lättleror och enkelkornsjordar. Detta tack vare tillväxt, upptag och utebliven höstbearbetning. Grödan är vanligt förekommande på svenska, lätta jordar och ger […]

Kalkfilterdike och kalkfilterbädd

Vad är ett kalkfilterdike? Enkelt uttryckt är ett kalkfilterdike ett täckdike där strukturkalk fräses in i återfyllnadsjorden. Genom att göra det får man en porös och hållbar återfyllnad med god vattengenomsläpplighet som effektivt binder fosfor när ytvattnet rinner genom jordmassorna ner till dräneringsröret. Till skillnad från traditionell dränering får man med kalkfilterdiken en jämn infiltration […]

Strukturkalkning

Strukturkalkning är ett sätt att förbättra och stabilisera markstrukturen på lerjordar. En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Den förbättrar jordens närings- och vattenhållande förmåga och gör att jorden blir mer lättarbetad och torkar upp snabbare. Med en bra markstruktur minskar dessutom risken för fosforförluster till vattendragen. Så fungerar det Strukturkalkning gör […]

Skyddszoner

En skyddszon är en gräsbevuxen yta där det inte finns några krav på skörd. De är ofta belägna längs diken eller vattendrag och är bra för både minskat näringsläckage, säkrare växtskydd och för biologisk mångfald. Skyddszoner kan anläggas längs blåmarkerade vattendrag på kartan eller vattendrag som har rinnande vatten året runt. Varför skyddzon? Minska erosionen […]

Dränering

För att kunna odla är nästan alla beroende av diken och rörledningar som leder bort överskottsvatten från åkermark. En väl fungerande dränering ökar produktionen på fältet och är en bra åtgärd för miljön. Grödorna får ett större och mer utvecklat rotsystem och kan ta upp mer växtnäring. Risken för kväve- och fosforförluster minskar, och möjligheten […]

Slow tv från Svartån – följ fiskens vandring i faunapassagen!

Flodnejonöga

Under våren behöver de flesta fiskar vandra upp i åar och vattendrag för att leka och hitta föda. Den nya faunapassagen i centrala Västerås gör det åter igen möjligt för Mälarens fiskar att komma upp i Svartån. Från och med nu kan alla intresserade följa fiskvandringen live på webben.

A tool for risk assessment, regarding pesticides in ground- and surface waters

Deliverable No. 5. 31/10/2018 (Action C1) Summary of MACRO-SE delivery This delivery consists of 5 parts: Delivery description of simulations conducted by the Swedish University of Agricultural Sciences – Centre – for Chemical Pesticides (SLU-CKB) in 2017 and 2018. The work to build the MACRO-SE tool was carried out outside the scope of LIFE-IP RW […]