Invigning av Johannisbergs våtmarkspark

Flera dammar med stigar och växtlighet i förgrunden
Johannisbergs våtmarkspark invigs den 15 oktober.

Den 15 oktober är det dags att inviga den första av tre så kallade multifunktionella vattenparker som byggs inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Det är vattenparken i Västerås, som fått namnet Johannisbergs våtmarkspark, som nu står klar för att ta emot orenat dagvatten från stadens västra delar.

Vattnet renas genom parkens dammar innan det leds vidare ut i Mälaren. Då har mellan 40 och 60 procent av tungmetallerna och fosforn från dagvattnet fångats upp i våtmarkens olika delar.

Vattenparken skapar dessutom förutsättningar för biologisk mångfald, till glädje för bland annat fladdermöss, småfåglar och insekter. I parken finns gångstigar, en brygga, bänkar och grillplatser.

Vid invigningen finns projektledare från Västerås stad och Mälarenergi på plats för att berätta om hur parken fungerar. Anna Thunell, ordförande i tekniska nämnden, och Anne-Charlotte Duvkär, chef för Mälarenergis affärsområde vatten, kommer att invigningstala.

Även i Uppsala och i Smedjebacken byggs multifunktionella vattenparker.

Läs mer

Evenemanget på Facebook

Våra projekt: Multifunktionell vattenpark i Västerås