Anpassning av vattenkraft för hotade arter

Mälarenergi AB har anlagt faunapassager vid kraftverken i Rällsälv i Ljusnarsbergs kommun och Östtuna i Köpings kommun. Faunapassagerna förbättrar livsmiljöerna för bland annat flodpärlmussla, öring och asp, men de blir också inspirerande exempel på hur kraftproduktion kan anpassas för att ha så att liten påverkan på vattenmiljön som möjligt. Du som planerar för liknande satsningar: här […]

Vad kostar det att ta bort en damm och ersätta den med en fors? 

Flera personer står i ett vattendrag med spadar och krattor.

Den här frågan är många gånger avgörande för vilken åtgärd som anses vara lämpligast för att återskapa fria vandringsvägar och viktiga livsmiljöer i ett vattendrag. Inom LIFE IP Rich Waters har Länsstyrelsen i Örebro tagit fram en sammanställning över drygt 40 genomförda åtgärder där dammar tagits bort. Sammanställningen ger också en översikt över kostnadsposter och […]

Dialog med markägare och boende

Ett forsande vatten i en grönskande natur.

Gisslarbo har en flera hundra år gammal industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till olika verksamheter. Under 2019-2020 togs två två äldre dammar bort i Gisslarboån för att öppna upp fria vandringsvägar för fisk. Du som på olika sätt har kontakt med markägare i frågor om fria vandringsvägar – titta gärna […]