Inventering av fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag

Hur har utvecklingen sett ut när det gäller fria vandringsvägar för fisk i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag? Det har Länsstyrelsen i Örebro och Västmanland undersökt och presenterat i en rapport. 2009 gjordes en utredning, på beställning av Länsstyrelsen Uppsala, om fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag. I slutrapporten presenterades förslag till åtgärder för alla […]

Fria vandringsvägar för fisk i stadsmiljö

Turbinbron i Västerås.

Många svenska städer har växt fram kring bäckar, åar och älvar, som har varit viktiga för elförsörjning, transporter och andra verksamheter som drivits av vattenkraft. Dammar och kraftverk utgör ofta värdefulla kulturmiljöer som vittnar om stadens historia. Inom LIFE IP Rich Waters har flera aktörer på olika sätt arbetat med att återskapa fria vandringsvägar för […]

Anpassning av vattenkraft för hotade arter

Många människor står samlade vid ett forsande vattendrag.

Mälarenergi AB har anlagt faunapassager vid kraftverken i Rällsälv i Ljusnarsbergs kommun och Östtuna i Köpings kommun. Faunapassagerna förbättrar livsmiljöerna för bland annat flodpärlmussla, öring och asp, men de blir också inspirerande exempel på hur kraftproduktion kan anpassas för att ha så att liten påverkan på vattenmiljön som möjligt. Du som planerar för liknande satsningar: här […]

Vad kostar det att ta bort en damm och ersätta den med en fors? 

Flera personer står i ett vattendrag med spadar och krattor.

Kostnadsfrågan är många gånger avgörande för vilken åtgärd som anses vara lämpligast för att återskapa fria vandringsvägar och viktiga livsmiljöer i ett vattendrag. Inom LIFE IP Rich Waters har Länsstyrelsen i Örebro tagit fram en sammanställning över drygt 40 genomförda åtgärder där dammar tagits bort. Sammanställningen ger också en översikt över kostnadsposter och vilka faktorer […]

Vad tycker markägare och verksamhetsutövare?

Flera personer står och skriver på stora vita pappersark på väggen.

Åsikter och attityder kring åtgärder vid dammar är värdefull information i arbetet med att skapa fria vandringsvägar för fisk. I två intervjustudier har länsstyrelserna i Örebro och Västmanland undersökt hur markägare, närboende, myndigheter, organisationer och verksamhetsutövare ser på åtgärder. Studierna kan vara till stöd när nya vattenvårdsprojekt planeras och genomförs i framtiden. Intervjuer med dammägare […]

Dialog med markägare och boende

Man i keps med ett barn i famnen utomhus

Gisslarbo har en flera hundra år gammal industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till olika verksamheter. Under 2019-2020 togs två äldre dammar bort i Gisslarboån för att öppna upp fria vandringsvägar för fisk. Du som på olika sätt har kontakt med markägare i frågor om fria vandringsvägar – titta gärna på […]

Goda råd för markägare som äger en damm

Forsande och skummande vatten under en träbro.

Ett flertal av landets dammar finns på privatpersoners mark och många markägare har frågor om lagstiftning, ansvar, säkerhet och vilka möjligheter som finns att göra förändringar i vattenmiljön. Inom LIFE IP Rich Waters har Länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram ett material som riktar sig till dem som har en damm på sin fastighet och […]

Kulturmiljöer i vatten

En gammal kvarn i ett vattendrag.

Många vandringshinder för fisk, som kvarndammar och småskaliga vattenkraftverk, utgör värdefulla kulturmiljöer som berättar för oss hur livet levdes förr och om vilka tekniska lösningar som då bidrog till vårt välstånd. Inom Rich Waters har vi arrangerat flera uppskattade fältvandringar i sådana miljöer. Vi har också gjort översiktliga inventeringar av kulturmiljöer vilket ger en bild […]

Besök en fiskväg!

En slingrande promenadstig med ett vattendrag runt.

Fina miljöer för fisken är ofta fina miljöer även för oss människor. Vi tipsar om åtgärdade forsar och fiskvägar för både stadsutflykter och naturupplevelser. Besök en eller flera och få inspiration och ny kunskap om hur en uppskattad och välfungerande fiskväg kan se ut! Vill du veta mer om varje besöksmål? Här beskriver vi dem! […]