Inventering av fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag

Hur har utvecklingen sett ut när det gäller fria vandringsvägar för fisk i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag? Det har Länsstyrelsen i Örebro och Västmanland undersökt och presenterat i en rapport.

2009 gjordes en utredning, på beställning av Länsstyrelsen Uppsala, om fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag. I slutrapporten presenterades förslag till åtgärder för alla vandringshinder i området och hur de skulle prioriteras. Inom Rich Waters har Länsstyrelsen Örebro och Västmanland genomfört en ny inventering. Syftet är att uppdatera vad som har gjorts, bland annat med fokus på den rödlistade aspen, och vad som är kvar att arbeta med i de här vattendragen.

Rapporten riktar sig till dig på en länsstyrelse, kommun och vattenorganisation runt om Mälaren som arbetar med, och är intresserad av, åtgärder för fria vandringsvägar. I rapporten hittar du goda exempel och den kan också vara en inspiration för att fler åtgärder ska komma till stånd.

Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

Inventeringen 2023

Rapporten Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag 2023 visar att många åtgärder har gjorts för att förbättra konnektiviteten men att mycket arbete kvarstår.

Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag 2023

Inventeringen 2009

Få tidigare utredningar för vattenvårdsarbete hade haft ett så stort geografiskt område och omfattat så många förslag till åtgärder som den inventering som gjordes 2009.

Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnade vattendrag 2009