Vad tycker markägare och verksamhetsutövare?

Flera personer står och skriver på stora vita pappersark på väggen.

Åsikter och attityder kring åtgärder vid dammar är värdefull information i arbetet med att skapa fria vandringsvägar för fisk. I två intervjustudier har länsstyrelserna i Örebro och Västmanland undersökt hur markägare, närboende, myndigheter, organisationer och verksamhetsutövare ser på åtgärder. Studierna kan vara till stöd när nya vattenvårdsprojekt planeras och genomförs i framtiden.

Intervjuer med dammägare

Att bygga om och ta bort dammar är ofta nödvändiga för att öppna vandringsmöjligheter för fisk och andra djur som lever i vatten. Samtidigt har många dammar ett kulturhistoriskt värde och deras vattenspeglar är omtyckta inslag i landskapet. För att få en tydligare bild av hur åtgärder vid dammar upplevs av dammägare och närboende har Länsstyrelsen i Örebro län gjort en intervjustudie.

Läs rapporten Intervjuer om upplevelser av åtgärder vid dammar

Intervjuer med myndigheter, organisationer och verksamhetsutövare

Många vandringshinder i Norra Östersjöns vattendistrikt har och ska åtgärdas vilket kostar både tid och pengar. Länsstyrelsen i Västmanland har sammanfattat hur myndighetspersoner, verksamhetsutövare och andra berörda ser på situationen.

Läs rapporten Fria vandringsvägar för fisk – skiljelinjer och samsyn