Så kan du få hjälp med ditt vattenprojekt

Flera personer minglar vid en utställning om Rich Waters.

Planerar du ett vattenprojekt? Ta kontakt med oss om du och din organisation planerar eller önskar att genomföra ett projekt som har koppling till åtgärdsprogrammet för vatten. Det här kan du få hjälp med: Hitta samarbetspartner Tips på fonder och utlysningar Kontakter med andra vattenprojekt Bedöma hur relevant projektet är för vattenmyndighetens åtgärdsprogram Utforma projektet […]

Identifiera klimataspekten i ditt vattenprojekt

En allé i stadsmiljö som är mycket översvämmad.

Det finns ett starkt samband mellan klimat- och vattenfrågor. Den globala uppvärmningen tar sig uttryck i förändrade nederbörds- och flödesmönster och därmed föränderliga förutsättningar för förvaltning av våra vatten. Detta gäller även för Sverige. Vad gäller klimatåtgärder så menar vi här huvudsakligen klimatanpassningsåtgärder, det vill säga åtgärder som syftar till minska ekosystemens och samhällets sårbarheter […]

Från idé till färdigt projekt

Tre personer som står vid en sjö med vass.

Det finns många olika modeller för projektutveckling, från idé till färdig ansökan om finansiering. Här kommer några tips och råd från konsultföretaget Feima: Vid utveckling av projekt utgå från behov och möjligheter. Ta fram en kort presentation (max en sida) av vad du vill göra, hur, med vem och varför. Välj finansieringsprogram under tiden som […]

Sök bidrag från regionala EU-fonder och Landsbygdsprogrammet

En karta där områdena i Central Baltic-programmet är utmarkerade runt Östersjön.

Här hittar du information om finansiering från EU:s regionala fond, Interreg-programmen för Central Baltic och Baltic Sea Region och Landsbygdsprogrammet. Informationen är sammanställd av Feima. EU:s regionala fond, ERUF, i Sverige EU:s regionala fond finansierar projekt inom innovation och entreprenörskap, digitalisering, grön omställning och nätverk för transporter. ERUF i Sverige finns dels i regionalt avgränsade […]

Sök bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

illustrativ bild på träd som speglas i vattenyta med infälld LOVA-logotyp

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt. Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Man kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar […]

Sök ett LIFE-projekt

LIFE-programmets logotyp.

LIFE är EU:s miljöprogram. Syftet med LIFE programmet är att: I det nuvarande LIFE-programmet har LIFE-projekt normalt drivits under två till fem år. Även längre projekttid har förekommit. Projektbudgeten brukar ligga mellan 5 till 30 miljoner. Finansieringsgraden är 55% till 75% i EU-bidrag, beroende på vilket delprogram projektet har sökts inom. Bidraget kommer i delar […]