Så kan du få hjälp med ditt vattenprojekt

Ett vattendrag med mycket sten. Bredvid finns en grusväg och mycket träd.

Planerar du ett vattenprojekt? Ta kontakt med oss om du och din organisation planerar eller önskar att genomföra ett projekt som har koppling till åtgärdsprogrammet för vatten. Det här kan du få hjälp med: Hitta samarbetspartner Tips på fonder och utlysningar Kontakter med andra vattenprojekt Bedöma hur relevant projektet är för vattenmyndighetens åtgärdsprogram Utforma projektet […]

Sök bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

illustrativ bild på träd som speglas i vattenyta med infälld LOVA-logotyp

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt. Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Man kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar […]

Sök bidrag för klimat- och vattenåtgärder

En allé i stadsmiljö som är mycket översvämmad.

Det finns ett starkt samband mellan klimat- och vattenfrågor. Den globala uppvärmningen tar sig uttryck i förändrade nederbörds- och flödesmönster och därmed föränderliga förutsättningar för förvaltning av våra vatten. Detta gäller även för Sverige. Vad gäller klimatåtgärder så menar vi här huvudsakligen klimatanpassningsåtgärder, det vill säga åtgärder som syftar till minska ekosystemens och samhällets sårbarheter […]