Sök bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

illustrativ bild på träd som speglas i vattenyta med infälld LOVA-logotyp

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Man kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Områden och åtgärder

LOVA bidraget får bland annat användas till:

  • Övergödning med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Ansökan

Ansökan görs till länsstyrelsen i det län projektet ska genomföras. Projektstorlek varierar från under 50 000 kronor till flera miljoner kronor. Ansökansblanketter hämtas från Havs- och Vattenmyndighetens webbsida om LOVA.

Sista ansökningsdag för LOVA-bidrag skiljer sig mellan länen (se lista längst ned på sidan).

Några exempel

Exempel på LOVA-projekt under år 2020 i Norra Östersjöns vattendistrikt:

  • Bekämpning av sjögull i Mälarens västra delar, 1 500 000 kronor i bidrag
  • Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning, 1 750 000 kronor i bidrag
  • Samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden, 1 740 000 kronor i bidrag
  • Utökad lågflödesmuddring i sjön Öljaren samt återföring av näringsrikt slam till jordbruks- och skogsmark, 5 000 000 kronor i bidrag

Läs mer om LOVA-bidraget

Havs- och vattenmyndigheten: LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Länsstyrelsen i Dalarnas län (Sista ansökningsdatum 31 januari 2023)

Länsstyrelsen i Stockholms län (Sista ansökningsdatum 30 november 2023)

Länsstyrelsen i Södermanlands län (Sista ansökningsdatum 31 januari 2023)

Länsstyrelsen i Uppsala län (Sista ansökningsdatum 1 december varje år)

Länsstyrelsen i Västmanlands län (Sista ansökningsdatum 31 januari 2023)

Länsstyrelsen i Örebro län (Sista ansökningsdag 28 februari varje år)