Så tar du fram en vattenvårdsplan för jordbruk inom ett avrinningsområde

Arbetar du som åtgärdssamordnare, rådgivare? Eller jobbar du med övergödningsfrågor på en vattenorganisation, kommun eller länsstyrelse? Nu finns en arbetsmetod som ger dig handfasta tips på hur du kan ta fram en vattenvårdsplan för att minska fosforbelastningen från jordbruket i ett avrinningsområde. Vattenvårdsplanering på gårdsnivå – till nytta för lantbruket och miljön Missa inte filmen […]

Lokalt vattenkansli – ett stöd i åtgärdssamordningen

En man står och pratar med en grupp människor vid ett vattendrag på en åker.

Ett framgångsrikt sätt att få fart på arbetet med åtgärder för bättre vatten är att starta ett lokalt vattenkansli för åtgärdssamordning. Det har Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och länsstyrelsen i Södermanland gjort i Kiladalen. Arbetet bygger på ett underifrånperspektiv och därmed ett starkt lokalt engagemang från lantbrukare och markägare. Här delar de med sig av sina lärdomar […]

Kartor och modeller ger dig stöd i åtgärdsarbetet

En karta över Norra Östersjöns vattendistrikt med röda och orangea markeringar.

Arbetar du som åtgärdssamordnare, rådgivare, lantbrukare, vattenstrateg eller är du på något annat sätt involverade i arbetet för bättre vatten på länsstyrelser, kommuner och vattenvårdsförbund? Nu finns ett verktyg för dig för att planera åtgärder för att minska näringsläckage från jordbruksmark. Forskare på SLU har tagit fram modeller och beräkningar för att underlätta åtgärdsarbetet och […]

Detta krävs för att näringsläckaget från jordbruket ska minska

Flera höbalar ligger på ett fält.

Jordbruket påverkar våra vatten i stor utsträckning med övergödning som den främsta utmaningen. För att de uppsatta målen i vattendirektivet ska kunna nås behöver förlusterna av näringsämnen från odlingen minska. Det finns stora samhällsekonomiska värden kopplat till detta, men det krävs fler frivilliga styrmedel, större satsningar på rådgivning och information och ökade möjligheter att samarbeta […]

Brunnby gård: Åtgärder för att behålla näringen på åkern

Åkermark

Vid Brunnby gård i Västerås finns en demonstrationsanläggning där du genom att följa en markerad slinga kan ta del av information om åtgärder för att både behålla näringen på åkermarken, förbättra skörden och minimera läckaget till vattnet.