Kartor och modeller ger dig stöd i åtgärdsarbetet

En karta över Norra Östersjöns vattendistrikt med röda och orangea markeringar.

Arbetar du som åtgärdssamordnare, rådgivare, lantbrukare, vattenstrateg eller är du på något annat sätt involverade i arbetet för bättre vatten på länsstyrelser, kommuner och vattenvårdsförbund? Nu finns ett verktyg för dig för att planera åtgärder för att minska näringsläckage från jordbruksmark.

Forskare på SLU har tagit fram modeller och beräkningar för att underlätta åtgärdsarbetet och samlat det på en webbsida, en så kallad Storymap. Du kan själv kan zooma in på just ditt område och visualisera vattenvägar i landskapet, erosionsrisker, potential för våtmarker, översvämningsrisker med mera. Kartorna omfattar hela Norrströms avrinningsområde, det vill säga Mälaren, Hjälmaren och ett antal mindre sjöar.

Med hjälp av kartorna kan du bland annat: 

  • Synliggöra vattenvägar (diken, dränering, avledning)
  • Bedöma risker för ytavrinning och erosion
  • Ta del av beräknade transporten av näringsämnen i landskapet
  • Ta del av beräknade våtmarkers potential för att minska övergödningen
  • Identifiera områden som riskerar att drabbas av översvämningar    

Storymap: Norrström – Rätt åtgärd på rätt plats

Surfa runt på webbsidan Norrström – Rätt åtgärd på rätt plats – Stöd och data för att minska näringsläckage från jordbruksmark! Till varje karta/modellering finns en kort beskrivning och förslag på hur materialet kan användas för att diskutera och planera åtgärder – till exempel tillsammans med markägare.

Till Storymap Norrström

Om kartmaterialet

– Förhoppningen är att det här materialet kan användas i svensk vattenförvaltning och av personer och organisationer som arbetar direkt med åtgärder. Materialet ska ses som ett underlag för diskussion kring både vilka åtgärder kan vara lämpliga och var de borde placeras, säger Faruk Djodjic, som lett projektet på SLU.

Om SLU:s arbete med modeller och beräkningar