Detta krävs för att näringsläckaget från jordbruket ska minska

Flera höbalar ligger på ett fält.

Jordbruket påverkar våra vatten i stor utsträckning med övergödning som den främsta utmaningen. För att de uppsatta målen i vattendirektivet ska kunna nås behöver förlusterna av näringsämnen från odlingen minska. Det finns stora samhällsekonomiska värden kopplat till detta, men det krävs fler frivilliga styrmedel, större satsningar på rådgivning och information och ökade möjligheter att samarbeta inom ett avrinningsområde för att fler åtgärder ska genomföras. Detta är några slutsatser som kommit fram ur ett samarbete mellan Jordbruksverket, vattenmyndigheterna i Västerhavet, Södra Östersjön och Norra Östersjön och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Sammanfattande slutsatser

I en artikel berättar Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheten om slutsatserna från rapporterna. Läs också om vilken roll åtgärdsanalysen spelat i det nya åtgärdsprogrammet och för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Rapporter om vad som krävs för att näringsläckaget från jordbruket ska minska

Lantbrukares perspektiv

Är dagens ersättningsnivåer tillräckligt höga för att lantbrukare vill göra åtgärder mot kväve- och fosforläckage på sin gård? Om de inte är intresserade, vad beror det på och vilka hinder ser de? Som ett komplement till rapporterna har en intervjustudie gjorts med lantbrukare.

Åtgärder mot näringsläckage för bättre vatten – ur lantbrukares perspektiv