Viktig milstolpe: Hågaån får eget vattenråd

Hågaån, som slingrar sig väster om Uppsala och mynnar ut i Ekoln och Mälaren, har nu fått ett eget vattenråd. Vattenrådet är ett resultat av det arbete med åtgärder mot övergödning i avrinnesområdet som bedrivs inom LIFE IP Rich Waters.

– Att vi nu äntligen bildat ett vattenråd är en viktig milstolpe, säger Zahrah Lifvendahl, projektledare på Uppsala kommun.

Hågaåns vattenråd ska främja åtgärder för att uppnå god status i vattenförekomster inom Hågaåns avrinnesområde, för att nå kraven i EU:s vattendirektiv. Enligt föreningens stadgar ska man arbeta för god vattenhushållning, jämna flöden, god vattenkvalitet och en naturlig biologisk mångfald: ”Arbetet ska präglas av helhetssyn på vattensystemet och strävan att nå enighet i vattenfrågor mellan markägare, organisationer, företag, föreningar och enskilda personer. Åtgärder ska gynna förvaltning av livsmedelsproducerande mark. Åtgärder ska när så är möjligt även bidra till allmännyttiga ändamål såsom rörligt friluftsliv och allmänhetens naturintresse.

Styrelsen för Hågaåns vattenråd består idag av fem personer, som representerar lantbrukare och Uppsala kommun. Ordförande är Eva Lindström, Lurbo Ridklubb. Nästa steg blir nu att bjuda in markägare och verksamheter i området (exempelvis ridklubbar) att bli medlemmar.

Vattenrådet kommer att bidra till den provtagning som utförs i ån, bland annat genom ett närliggande delprojekt inom LIFE IP Rich Waters. Ett annat viktigt arbete blir att söka finansiering för konkreta åtgärder. Det finns sedan tidigare ett lokalt åtgärdsunderlag för Hågaåns avrinningsområde och fem gårdar har fått stöd med att ta fram egna vattenplaner. En av dem är Lurbo ridklubb, där man nu planerar ytterligare åtgärder. Föreningen har även planer på en förstudie av våtmark i Läby träsk.

å-sträcka genom ett tidigt vårlandskap en solig dag
Hågaån

Läs mer om projektet

Våra projekt: Åtgärder mot övergödning i Hågaån

Våra projekt: Rätt åtgärd på rätt plats

Lärdomar och resultat: Ridskolans miljöarbete tog fart med hjälp av vattenplan

Extern webbplats: Hågaåns vattenråd