Ridskolans miljöarbete tog fart med hjälp av vattenplan

Häst och ryttare i paddock med skylt "Lurbo Ridklubb"

Hästars påverkan på övergödningen av sjöar och vattendrag har fått stor uppmärksamhet under senare tid. Framför allt har diskussionen rört kostnader för möjliga åtgärder och om och hur miljöhänsyn inom hästhållningen bör regleras. Många hästgårdar och ridanläggningar behöver konkret stöd för att komma igång med miljöarbetet. Lurbo ridklubb i Uppsala har tack vare länsstyrelsen och en så kallad gårdsvis vattenplan fått hjälp med att identifiera och prioritera åtgärder och söka finansiering för arbetet.

Under våren och sommaren har Lurbo ridklubb beviljats bidrag och därmed kunnat dra igång ett omfattande arbete med dränering av hagar och anläggning av kalkfilterdiken. Fördelarna är många, menar klubbens ordförande Anna Jonson. Åtgärderna bidrar till förbättrad hästhälsa och till en bättre arbetsmiljö för personalen.

– Men att minska näringsläckaget från hästhagarna är framför allt något vi måste göra för miljön. Varför skulle vi i hästbranschen slippa undan vårt ansvar?

Processen tog fart 2018. Som en av medlemmarna i Lurbos nystartade miljögrupp tog Eva Lindström, verksam limnolog, upp frågan om övergödning. Ridanläggningen ligger vid Hågaån, i södra Uppsala, med stor risk för att belasta vattendraget med näringsläckage från rasthagarna.

Lurbos miljögrupp gjorde bland annat ett studiebesök på Julmyra Horse Center, som genom LIFE IP Rich Waters gjort en rad åtgärder för att minska utsläppen av fosfor från hagarna. Under förra året anslöt sig även Lurbo ridklubb till Rich Waters genom att bli en pilotgård inom delprojektet Gårdsvisa vattenplaner.

”Det handlar inte bara om miljöhänsyn, utan även om att värna hästarnas hälsa”

Genom projektet fick Lurbo ridklubb hjälp av en konsult att ta fram en vattenplan. Rapporten bekräftade det som miljögruppens medlemmar själva identifierat som det stora problemet på anläggningen. Hagarna saknade helt dränering, blev lätt leriga vid regn och vattnet rann sedan direkt ned i ån. Omständigheterna blir inte bättre av att anläggningen ligger nedanför en av kommunens snötippar.

 I vattenplanen fanns en rad förslag på åtgärder. Tillsammans med konsulten kunde ridklubben göra en prioritering och söka stöd för de mest akuta insatserna.

– Det första vi behövde göra var att få till ordnade vattenvägar. Det fanns inga egentliga diken och det samlades mycket vatten i hagarna och på rid- och gångvägar, med rännilar ned till ån. Det handlar inte bara om miljöhänsyn, utan även om att värna hästarnas hälsa. Vi har haft hemska vintrar när hästarna halkar, tappar skorna och får eksem av leran – något som också medför kostnader för klubben, förklarar Eva Lindström.

Med hjälp av vattenplanen kunde klubben söka stöd för att finansiera åtgärderna. Hittills har ansökningar till LOVA, länsstyrelsen och Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt gett cirka en miljon kronor. Det räcker en god bit på väg, menar klubbens ordförande Anna Jonson. Framför allt, säger hon, kommer åtgärderna att göra stor skillnad för både vattenmiljön och för hästarna.

”Ett hållbart miljöarbete är på sikt en förutsättning för alla ridskolor, det är jag övertygad om”

Under sommaren har arbetet med att anlägga nya kalkfilterdiken och säkerställa ordentlig dränering av hagarna dragit igång. Kommunen har även planer på att anlägga en fosfordamm längre ned i området.

Lerig hästhage med stora vattenansamlingar
Ponnyhagen – före åtgärder

Hästhage med torrt och fint underlag
Ponnyhagen – efter åtgärder

Både Anna Jonson och Eva Lindström tror att det finns ett stort intresse bland landets ridanläggningar för att förbättra miljön. Den statliga utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete, som presenterade sitt betänkande i februari 2020, föreslår en närmare utredning av hästnäringens påverkan på miljön och möjliga nya regler för hästhållning. Samtidigt lanserar Greppa Näringen under hösten en ny rådgivningsmodul om näringsläckage från hästhållning.

För Lurbo ridklubbs ordförande Anna Jonson är miljöarbetet en självklarhet. Hästhållningen måste minska sin miljöpåverkan, precis som alla andra. Samtidigt kan hon förstå att det finns en oro inom hästvärlden för skärpta krav.

– När vi började kändes det oöverstigligt. Men tack vare det stöd vi har fått med vattenplanen och ideella krafter inom klubben har vi kunnat ta en sak i taget. Ett hållbart miljöarbete är på sikt en förutsättning för alla ridskolor, det är jag övertygad om, säger hon.

Nästa steg blir en informationsinsats för att få in miljöarbetet tidigt i ridskoleverksamheten. Miljögruppen efterlyser även att det ska ingå i till exempel hippologutbildningen. Sedan behöver klubben även investera i bättre maskiner för att kunna mocka hagarna och upprätthålla de nya rutinerna.

Tre kvinnor vid informationsskylt, framför en fosfordamm.
Lurbo ridklubbs miljögrupp på studiebesök vid Julmyra Horse Center.

Foton: Lurbo ridklubb


Mer information

Delprojektet Vattenplaner för gårdar och avrinningsområden

Delprojektet Minskad övergödning från hästgårdar

Lurbo ridklubb: Miljöarbete

SOU 2020:10 Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning

Greppa Näringen: Praktiska råd nr 26, Bra hagar för både hästen och miljön