Vattnets grumlighet ger svar om fosforläckage

Hur vet vi vilken effekt åtgärderna mot övergödning har? Inom Rich Waters testar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett sätt att mäta mängden lera i vattnet för att kunna beräkna fosforläckage.

Sensor i Julmyraån.

Fosfor är ofta bundet till lerpartiklar. I samband med regn och snösmältning kommer fosforn ut i vattnet i ett ojämnt flöde, vilket gör det extra svårt att fånga upp och mäta. Nu testar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, ett sätt att mäta mängden lera i vattnet och på så sätt kunna beräkna fosforläckaget.

Inom projektet har sensorer placerats ut i Hågaån, Julmyrabäcken och Kilaån för att kontinuerligt mäta bland annat grumligheten i vattnet (så kallad turbiditet). Informationen används sedan för att uppskatta effekterna av de åtgärder som Rich Waters genomför i Julmyra, Hågaån och Nyköpingsåarna.


Kontakt:

Jens Fölster, SLU, jens.folster@slu.se