Skörd över förväntan i försök med musselodling

Skörd av blåmusslor.

Föreningen Ecopelag utvecklar och utvärderar en metod för att odla blåmusslor i Östersjön, med målet att minska övergödningen och skapa en återcirkulering av näring till land. Nu har den första skörden gjorts och tekniken för odlingen har utvärderats. Resultaten är över förväntan.

För att kunna övergå till en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden som varken orsakar övergödning eller är beroende av ändlig fosfor är det nödvändigt att vi hittar sätt att återcirkulera näringen som läcker ut i Östersjön. I detta kan musselodlingar vara en lösning.

Principen för musselodling är enkel och går ut på att naturligt förekommande mussellarver fäster in till utplacerade odlingssubstrat. Där livnär de sig genom att filtrera vattnet på alger och organiska partiklar och lagrar in näringsämnen från sin föda under tillväxt. På så sätt kan musselodling minska närsaltsbelastning i Östersjön och skapa en grund för återcirkulering av näring till land och därmed minska beroendet av ändligt fosfor.

Små men talrika musslor

Då ingen tidigare studie undersökt förutsättningarna för musselodling i Norra Östersjöns vattendistrikt har föreningen Ecopelag, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, utvärderat de regionala förutsättningarna med hjälp av 28 små pilotodlingar. Nu har Ecopelag för första gången tagit prover på odlingssubstrat som legat ute under två tillväxtsäsonger och som därmed är redo att skörda. Som väntat var musslorna små i jämförelse med västkustmusslor men de var desto mer talrika.

Vägning av en provbit från burodling av blåmusslor.

– Skördevikten har varit långt över förväntan. På flera stationer överträffar den de 1,1 kilo mussla per meter substrat som är det riktvärde som Kalmar kommun beräknat fram för musselodling som en kostnadseffektiv miljöåtgärd. I Nacka kommun har mer än 2,5 kg mussla per meter substrat skördats och i Haninge kommun noterades 3,5 – 4 kg mussla per meter substrat. I Norrtälje kommun har tillväxten varit något lägre, berättar Martin Reutgard, Ecopelag.

Ecopelag undersökte också musslornas näringsinnehåll och köttinnehåll för att utvärdera näringsupptaget. De analyserade även ett antal metaller och organiska ämnen i musslorna.

Majoriteten av de musselodlingar som vi analyserade hade låga miljöhalter.

– Om de odlade musslorna ska användas som livsmedel, djurfoder, gödningsmedel och/eller jordförbättringsmedel måste halterna av olika föroreningar ligga under fastställda riktlinjer och gränsvärden. Majoriteten av de musselodlingar som vi analyserade hade låga miljöhalter som hamnade under detektionsgränserna, berättar Martin Karlsson, Ecopelag.

Klarar isförhållanden bra

Av de tidigare odlingsförsök av musslor som gjorts i Östersjön har is och isdrift haft en kraftig påverkan. Därför valde Ecopelag att testa och anpassa en odlingsteknik som är nedsänkt i vattnet, en metod som visade sig fungera bra

– Vår nedsänkta prototypodling klarade isförhållanden utan någon negativ påverkan, detta trots att odlingen enligt SMHI:s iskartor var täckt under både vintern 2018 och 2019, berättar Martin Karlsson, Ecopelag.

Nästa steg i musselodlingen

Med en odlingsteknik som klarar is och isdrift och en tillväxt över förväntan så kommer Ecopelag att i sitt delprojekt inom LIFE IP Rich Waters fortsätta att omsätta dessa resultat och implementera lokalt anpassade musselodlingar som åtgärd i Stockholms län. De kommer också göra en uppskalning för att undersöka metodens effektivitet i större skala samt eventuell miljöpåverkan.

– Vi kommer också fortsätta att utvärdera möjligheterna till upptag och återcirkulering av näringsämnen och därmed skapa en grund för hållbar tillväxt inom blåa och gröna näringar, avslutar Martin Reutgard, Ecopelag.


Mer information

Läs mer om delprojektet Musselodling i Stockholms skärgård