Resultat från EU-projekt visar musslors potential för att rena Östersjön

Skörd av blåmusslor.

Musselodling kan vara ett effektivt sätt att rena den övergödda Östersjön samtidigt som förutsättningar för en cirkulär ekonomi och produktion skapas. Den slutsatsen drar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som har jämfört resultat från tre pågående EU-projekt, däribland LIFE IP Rich Waters.

Inom Rich Waters testar Ecopelag musselodling som miljöåtgärd i Stockholms skärgård.

Övergödningen i Östersjön är utbredd med bland annat syrefri havsbotten och algblomning som följd. Problemen kommer från de höga utsläppen av fosfor och kväve från bland annat jordbruket och industrin. Flera omfattande åtgärder har genomförts, ofta genom överenskommelser mellan flera länder. En åtgärd som inte har genomförts i någon större skala är odling av musslor, en metod som kan minska halterna av skadliga ämnen i havet och på så sätt minska övergödningen.

Musselodlingens potential som miljöåtgärd har under senare år ifrågasatts, bland annat av Stockholms universitets Östersjöcentrum. I en forskningsartikel har SLU sammanställt resultaten från tre pågående EU-projekt:

  • Interreg-projektet Baltic Blue Growth
  • Interreg-projektet NutriTrade
  • LIFE IP Rich Waters

Inom LIFE IP Rich Waters testar och utvecklar föreningen Ecopelag en metod för att odla blåmusslor i Stockholms skärgård. 

Musselodling utgör ett intressant och konkurrenskraftigt alternativ.

SLU:s slutsats är att musselodling i Östersjön kan bidra till att minska övergödningen, samtidigt som den skapar förutsättningar för en cirkulär ekonomi och produktion. ”Musselodling utgör ett intressant och konkurrenskraftigt alternativ för att återta näringsämnen från Östersjön och tillbaka till produktion på land,” skriver rapportförfattarna.

SLU:s rekommendation är därför att satsa på fler och större musselodlingar för att öka kunskapen om miljöeffekterna och att fortsätta arbeta med att utveckla tekniken för storskalig odling.


Mer information

Läs SLU:s artikel The economic value of mussel farming for uncertain nutrient removal in the Baltic Sea

Om delprojektet Musselodling i Stockholms skärgård inom LIFE IP Rich Waters

Om Interreg-projektet Baltic Blue Growth

Om Interreg-projektet NutriTrade