Masteruppsats ger insikt om ekosystemtjänster i förändrat klimat

Arbogaån

Sjöar och vattendrag ger viktiga ekosystemtjänster, som dricksvatten och vatten till industri och bevattning. Vi behöver bättre kunskap om hur dessa ekosystemtjänster påverkas av ett förändrat klimat. I sin masteruppsats har Emelie Möllersten gjort en fallstudie av Arbogaån och föreslår en ny metod för att bedöma hur översvämningar påverkar ekosystemtjänster.

Ett av projekteten inom Rich Waters handlar om klimatförändringar och ekosystemtjänster. Under 2018 skrev Emelie Möllersten sitt examensarbete inom en tvåårig mastersutbildning i uthållig mark- och vattenanvändning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, direkt kopplat till det projektet.

I uppsatsen identifierar Emelie Möllersten närmare 350 indikatorer och metoder för att utvärdera olika ekosystemtjänsters status. Förutom att göra en litteraturstudie, gjorde Emelie en fallstudie av Arbogaån i Västmanland där hon utvecklade en egen metod för att bedöma hur översvämningar påverkar ekosystemtjänster. Metoden gick ut på att göra en GIS-analys.

Metoden kan användas som en startpunkt för framtida utvärderingar.

Enligt Emelies studie kommer framtida översvämningar att få negativa konsekvenser för viktiga ekosystemtjänster som biologisk mångfald, dricksvatten och livsmiljö kring Arbogaån.

– Metoden kan användas som en startpunkt för framtida utvärderingar av klimatförändringarnas effekter på ekosystemtjänster. Utan kunskaper om hur klimatförändringar påverkar ekosystemtjänsterna så är det omöjligt att veta när, var och vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda dem, skriver Emelie Möllersten i sin mastersuppsats .


Mer information

Emelie Möllerstens masteruppsats: Assessment of freshwater ecosystem services – with a case study in river Arbogaån

Om delprojektet Klimatanpassning och ekosystemtjänster