Broschyr för schysst båtliv i Mälaren

Segelbåt på öppet vatten. Texten Schysst båtliv!

Schysst båtliv! Så heter en broschyr som Mälarens vattenvårdsförbund lanserat i dagarna. Broschyren riktar sig till båtägare, båtklubbar, fritidsbåtshamnar och varvsföreningar och innehåller viktig information om båtbottenfärger och vattenmiljön i Mälaren. Här finns också konkreta tips på vad man behöver tänka på när båten ska saneras från gammal färg och hur man kan rengöra skrovet […]

”Utmaningen att minska spridningen av PFAS är antagen!”

En dataskärm där ordet Workshop syns. I bakgrunden många människor som sitter i grupper.

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö. Mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. För att utbyta erfarenheter och kunskap kring PFAS anordnade vi och Mälarens vattenvårdsförbund en konferensdag den 21 oktober. Tillsammans med 75 deltagare från kommuner, länsstyrelser, vattenverk och företag funderade vi på hur […]

Höga halter fosfor i Mälarmynnande vattendrag

Keps med logotyper i förgrunden. I bakgrunden syns en bäck med näckrosor i ett jordbrukslandskap.

Under 2020 och 2021 har Länsstyrelsen i Västmanlands län tagit vattenprover för att analysera näringsämnen i sju vattendrag som mynnar i Mälaren. Resultaten visar att samtliga vattendrag hade höga halter av fosfor och att det verkar finnas en koppling mellan halten totalfosfor och vattenflödet i vattendragen. Vattenprovtagningen har utförts inom LIFE IP Rich Waters och […]

Rich Waters-arbete viktigt underlag i ny kartläggning av påverkanskällor till PFAS

En orange varningsskylt om vattenskyddsområde.

Norrvatten och Stockholm Vatten och avfall har i dagarna publicerat en ny rapport om PFAS och dricksvatten där bland annat källor till PFAS har kartlagts. Ett av resultaten är att man tydligt ser att de största påverkanskällorna har en negativ effekt på dricksvattenförsörjningen. Som underlag till den nya rapporten finns bland annat det arbete som […]

Projekt med båtbottentvätt har skapat engagemang för miljöfrågor

En båtbottentvätt där en vit båt får sin botten tvättad av en stor gul borste.

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Inom ett av delprojekten i LIFE IP Rich Waters har Västerås stad anlagt en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen. En båtbottentvätt ger båtägarna ett bra alternativ till att måla båtbotten med giftig färg. Målet är att minska utsläppen av föroreningar och på så sätt – i […]

Risk för förhöjda halter av hormoner och PFOS i våra stora sjöar

En strand vid en sjö med en vit segelbåt.

Idag presenteras den hittills mest omfattande undersökningen av läkemedelsrester i våra tre största sjöar – Vänern, Vättern och Mälaren – med omgivande vattendrag, avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Totalt ingår över hundra olika så kallade organiska miljöföroreningar i undersökningen.

Stor kartläggning av miljögifter i Mälarens bottnar

Under hösten utförs en stor undersökning i Mälaren för att kartlägga innehållet av miljögifter i bottnarna. Prover på bottensediment kommer att tas upp från 42 platser från väst till öst i hela Mälaren för att mäta halten miljögifter. – Vi vet att det finns en rad olika miljögifter i Mälaren, men vi har fortfarande dålig […]