Höga halter fosfor i Mälarmynnande vattendrag

Under 2020 och 2021 har Länsstyrelsen i Västmanlands län tagit vattenprover för att analysera näringsämnen i sju vattendrag som mynnar i Mälaren. Resultaten visar att samtliga vattendrag hade höga halter av fosfor och att det verkar finnas en koppling mellan halten totalfosfor och vattenflödet i vattendragen.

Vattenprovtagningen har utförts inom LIFE IP Rich Waters och delprojektet Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag. Syftet med provtagningen var att få färska data på hur mycket näringsämnen som finns i vattendragen. I flera fall saknades det helt eller delvis tidigare analyser av vattenkemin. Provtagningen bidrar därför med användbara data för både vattenförvaltningen och den regional miljöövervakningen. De vattendrag som ingår i undersökningen är Lillån, Vibybäcken, Norsabäcken, Stäholmsbäcken, Bodabäcken, Asköbäcken och Limstabäcken. Provplatserna ligger i vattendragens nedre delar, nära mynningen till Mälaren. Prover har tagits kontinuerligt två gånger per månad.

För att bedöma ett vattendrags status vad gäller näringsämnen används i första hand parametern totalfosfor. Totalfosforn innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växter och fosfor som är bunden i organismer och mineraler. Den uppmätta halten totalfosfor visas tillsammans med total vattenföring för respektive vattendrag för att ge en överblick av hur nederbörd (och därmed vattenflödet) påverkar halten av totalfosfor i vattendragen. Resultaten från provtagningen visar att samtliga vattendrag har höga halter av totalfosfor och att det i flera vattendrag tycks finnas ett samband mellan fosforhalten i vattnet och vattenflödet i vattendragen.

Karta som visar kommuner runt Mälaren och blå slingor som visar provtagna vattendrag.
Karta över provtagningspunkter: 1. Lillån, 2. Vibybäcken, 3. Norsabäcken, 4. Stäholmsbäcken, 5. Bodabäcken, 6. Asköbäcken och 7. Limstabäcken.

Delprojektet ”Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag” tar i samråd med markägare fram förslag på åtgärder och ger sedan stöd med att hitta finansiering för att genomföra dem.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.