Höga halter fosfor i Mälarmynnande vattendrag

Under 2020 och 2021 har Länsstyrelsen i Västmanlands län tagit vattenprover för att analysera näringsämnen i sju vattendrag som mynnar i Mälaren. Resultaten visar att samtliga vattendrag hade höga halter av fosfor och att det verkar finnas en koppling mellan halten totalfosfor och vattenflödet i vattendragen.

Vattenprovtagningen har utförts inom LIFE IP Rich Waters och delprojektet Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag. Syftet med provtagningen var att få färska data på hur mycket näringsämnen som finns i vattendragen. I flera fall saknades det helt eller delvis tidigare analyser av vattenkemin. Provtagningen bidrar därför med användbara data för både vattenförvaltningen och den regional miljöövervakningen. De vattendrag som ingår i undersökningen är Lillån, Vibybäcken, Norsabäcken, Stäholmsbäcken, Bodabäcken, Asköbäcken och Limstabäcken. Provplatserna ligger i vattendragens nedre delar, nära mynningen till Mälaren. Prover har tagits kontinuerligt två gånger per månad.

För att bedöma ett vattendrags status vad gäller näringsämnen används i första hand parametern totalfosfor. Totalfosforn innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växter och fosfor som är bunden i organismer och mineraler. Den uppmätta halten totalfosfor visas tillsammans med total vattenföring för respektive vattendrag för att ge en överblick av hur nederbörd (och därmed vattenflödet) påverkar halten av totalfosfor i vattendragen. Resultaten från provtagningen visar att samtliga vattendrag har höga halter av totalfosfor och att det i flera vattendrag tycks finnas ett samband mellan fosforhalten i vattnet och vattenflödet i vattendragen.

Karta som visar kommuner runt Mälaren och blå slingor som visar provtagna vattendrag.
Karta över provtagningspunkter: 1. Lillån, 2. Vibybäcken, 3. Norsabäcken, 4. Stäholmsbäcken, 5. Bodabäcken, 6. Asköbäcken och 7. Limstabäcken.

Delprojektet ”Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag” tar i samråd med markägare fram förslag på åtgärder och ger sedan stöd med att hitta finansiering för att genomföra dem.