Ta chansen – sök pengar till en vattenvårdsplan i ditt avrinningsområde!

Flera kor står vid ett vattendrag.

Nu finns medel att söka för att ta fram en vattenvårdsplan tillsammans med andra gårdar i din närhet. Det är Jordbruksverket som har avsatt 8 miljoner kronor för stöd till projekt som främjar samarbete och planering av vattenvårdsåtgärder i jordbruket. För att tilldelas medel ska arbetet följa den metod för vattenvårdsplaner i avrinningsområden som är […]

Digitalt samtal: Så fick vi politiskt stöd för vattenarbetet i kommunen

Vattenrelaterade titlar i ett ordmoln. Projektledare, vattenstrateg, vattensamordnare och miljöstrateg framträder.

God politisk förankring är en förutsättning för att lyckas med sitt vattenarbete. Det konstaterar Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, och Johan Axnér, Enköpings kommun. Båda har arbetat långsiktigt med att lyfta vattenfrågorna till en strategisk nivå i sina kommuner. Under ett lunchseminarium delade de med sig av sina erfarenheter till ett 50-tal intresserade deltagare. Katrineholm och […]

Ökade LOVA-bidrag för fler vattenåtgärder

För att se till att fler åtgärder för bättre vatten kan bli av, finns så kallade LOVA-bidrag att söka vid varje länsstyrelse. Bidraget går till lokala vattenvårdsprojekt och den totala summan för bidragen ökar kontinuerligt. Det som är mest prioriterat är åtgärder mot övergödning. – Förutom övergödning kan man också få bidrag för projekt som […]

Pengar att söka för projekt mot övergödning i vattenmiljön

Nu finns pengar att söka från Havs- och vattenmyndigheten för projekt som bidrar till att öka kunskapen om interbelastning, det vill säga övergödning som beror på läckage av fosfor från sediment i sjöar och kustvatten. Utlysningen av projektmedel gäller till exempel kartläggning, uppföljning av resultat och teknikutveckling. Den inkluderar även projekt för att återföra näringsämnen […]

Satsa på en våtmark!

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor under de kommande tre åren för att anlägga och restaurera våtmarker. Våtmarker är bland annat viktiga för att hålla kvar vatten i landskapet och öka tillförseln till grundvattnet. Snart kan kommunerna söka bidrag för våtmarksprojekt genom LONA, den lokala naturvårdssatsningen. En första ansökningsomgång pågår till den 10 april. I […]

Många ville prata projekt på matchningsevent i Bryssel

LIFE IP Rich Waters fanns på plats när den europeiska vattenplattformen WssTP arrangerade sitt årliga event ​Water Knowledge Europe i Bryssel den 29-30 november 2017. Water Knowledge Europe 2017 är ett så kallat Brokerage-event, som matchar ihop möjliga samarbetspartner genom korta introduktionsträffar. Mötet samlade representanter från olika delar av EU:s vattensektor för att utbyta innovativa […]

Nu finns pengar till vattenprojekt

Nu finns möjligheten att söka både LOVA-bidrag och LONA-bidrag. LOVA syftar till att minska näringsbelastning och skapa ett renare båtliv. LONA kan användas till projekt med inriktning mot naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Mer information finns på din länsstyrelses hemsida. Men vänta inte, i vissa fall är deadline redan sista november! Båda LOVA och LONA är […]