Pengar att söka för projekt mot övergödning i vattenmiljön

Nu finns pengar att söka från Havs- och vattenmyndigheten för projekt som bidrar till att öka kunskapen om interbelastning, det vill säga övergödning som beror på läckage av fosfor från sediment i sjöar och kustvatten. Utlysningen av projektmedel gäller till exempel kartläggning, uppföljning av resultat och teknikutveckling. Den inkluderar även projekt för att återföra näringsämnen till land.

Totalt har Havs- och Vattenmyndigheten 18 miljoner kronor i potten, varav 6 miljoner delas ut under 2018. Medel kan sökas för projekt som löper över en period av ett till tre år. Ansökningar för större, gärna fleråriga projekt är särskilt välkomna.

Medel kan sökas för insatser som bidrar till:

  • att kartlägga internbelastningens omfattning i regional (vattendistrikt) och nationell skala
  • ökad förståelse för internbelastningsprocesser och dess effekter i vattenmiljön
  • åtgärdsutveckling för att minska läckage av fosfor från sediment i insjöar och kustvatten
  • uppföljning och utvärdering av insatser för att minska läckage av fosfor från sediment i insjöar och kustvatten
  • åtgärdsutveckling för återcirkulering av näringsämnen från vatten till land
  • uppföljning och utvärdering av insatser för återcirkulering av näringsämnen
  • optimering av olika kombinationer av åtgärder

Utlysningen riktar sig till universitet och högskolor, ideella intresseorganisationer, kommuner och länsstyrelser. Stor vikt läggs vid att arbetet vilar på vetenskaplig grund.

Mer information om utlysningen finns på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats.

Sista ansökningsdag är den 18 maj!