Satsa på en våtmark!

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor under de kommande tre åren för att anlägga och restaurera våtmarker. Våtmarker är bland annat viktiga för att hålla kvar vatten i landskapet och öka tillförseln till grundvattnet. Snart kan kommunerna söka bidrag för våtmarksprojekt genom LONA, den lokala naturvårdssatsningen. En första ansökningsomgång pågår till den 10 april.

I den nya satsningen ska Naturvårdsverket fördela pengar till kommuner och länsstyrelser, med bidrag på upp till 90 % av kostnaden för restaurering och anläggande av våtmarker. Det kommer även att gå att söka pengar för förberedelser och studier som ökar kunskapen för att få rätt våtmark på rätt plats.

Exempel på åtgärder som kan få stöd är:

  • Borttagning av anläggningar/vandringshinder
  • Borttagning av vegetation (röjning, fräsning)
  • Anlägga sumpskog/kärr
  • Skapa skyddszoner för näringsretention
  • Skapa tvåstegsdiken
  • Skapa dammar/småvatten/våtmark
  • Ta fram underlag, till exempel utredningar, underlag för prövning.
  • Ta fram plan för genomförande av åtgärder och skötsel
  • Genomföra prövningar enligt miljöbalken
  • Projektledning och administration

Kompletterande projekt

Genom LIFE IP Rich Waters ska vi mobilisera mer resurser till arbetet för bättre vatten. Det gör vi genom att stödja nya insatser, så kallade kompletterande projekt. Kompletterande projekt bidrar till samma mål som Rich Waters, men finansieras av andra källor. Vill du koppla ditt våtmarksprojekt till Rich Waters? Kontakta oss! Vi kan hjälpa till med kontakter, ansökningar och stöd till projektutveckling.

Mer om våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats

Mer om LONA-bidrag