Sollentunas nya vattenplan tar helhetsgrepp för bättre vattenhantering

Omslag till vattenplanen med svartvit foto på en person som sitter och dinglar med benen från en brygga. Till vänster syns en eka.

Sedan 2017 har Sollentuna kommun arbetat med att ta fram en vattenplan med integrerat ekosystemtjänstperspektiv, inom ramen för LIFE IP Rich Waters. I vattenplanen, som kommunfullmäktige nu antagit, tas ett helhetsgrepp för att förbättra och säkra kvalitén på kommunens grundvatten och ytvatten samt för att förbättra hanteringen av dagvatten, spillvatten och dricksvatten.

Arbetet har letts av kommunens vattensamordnare Towe Holmborn, tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter inom kommunen och kommunens VA-huvudman, SEOM. Under arbetet med planen har även flera externa parter engagerats.

– Genom att ta ett helhetsgrepp om alla vattentyper en kommun hanterar kan vi få en hållbar vattenhantering i Sollentuna, säger Towe Holmborn. Hur vi hanterar dagvattnet från tätorten påverkar de sjöar och grundvatten som tar emot dagvattnet, men i slutändan även det dricksvatten som vi producerar av dessa vatten.

Vattenplanen säkrar tillgången till bra vattenområden för bad, fiske och annan rekreation, men skapar även förutsättningar för att ytvatten behåller eller får ett rikt växt- och djurliv.  Vattenplanen skapar även förutsättningar för att skydda vårt grundvatten.

En kvinna med halvlångt mörkt hår och en blå fleecetröja.
Towe Holmborn

135 konkreta åtgärder

En annan viktig del av vattenplanen är att säkra en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen.

Vattenplanen innebär att Sollentuna på ett strukturerat sätt kan fortsätta att arbeta för att bidra till att uppfylla nationella miljömål, som exempelvis levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv, grundvatten av god kvalitet, hav i balans och levande skärgård, ingen övergödning och giftfri miljö.

I vattenplanen finns 135 åtgärder som ska genomföras under den kommande 7-årsperioden. Åtgärderna syftar till att komma till bukt med identifierade brister i vattenhanteringen.

Ett omfattande åtgärdspaket i vattenplanen innebär att förbättra dagvattenreningen inom Edsvikens påverkansområde. I linje med detta, på samma möte som vattenplanen antogs, beslutade kommunfullmäktiga att arbeta vidare med planerna att anlägga två dagvattendammar i Edsbergsparken.


Läs mer

Samtliga handlingar till vattenplanen (Sollentuna kommun)

Våra projekt: Vattenplanering med hänsyn till ekosystemtjänster

Lärdomar och resultat: Kunskap om ekosystemtjänster ett stöd i vattenplaneringen (21 november 2018)

Nyheter: Allt om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust på ny webbplats (14 november 2018)