Kunskap om ekosystemtjänster ett stöd i vattenplaneringen

Sjöar, vattendrag och kustvikar ger oss många så kallade ekosystemtjänster. De ger till exempel skydd mot översvämningar och upprätthåller biologisk mångfald. Så hur kan ekosystemtjänsterna skyddas och stärkas? Det vill Sollentuna kommun ta hänsyn till i arbetet med sin vattenplan.

Sollentuna kommun arbetar med att ta fram en vattenplan, som ska ta ett helhetsgrepp om vattenfrågorna i kommunen. I ett pilotprojekt inom LIFE IP Rich Waters tar kommunen även hänsyn till klimatanpassning och till olika ekosystemtjänster kopplade till vatten. Kommunen har därför låtit göra en kartläggning av de viktigaste ekosystemtjänsterna, med konkreta förslag på åtgärder för hur de kan stärkas och bevaras. Kartläggningen omfattar ekosystemtjänster kopplade till ytvatten och landområden som berörs av dagvattenhantering, översvämningar och andra aspekter av klimatanpassning.

Rapporten, ”Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten” ger viktiga insikter inför det fortsatta arbetet med kommunens vattenplan. Bland annat ger den underlag för att prioritera åtgärder och områden som är särskilt viktiga för olika ekosystemtjänster.

De ekosystemtjänster som har kartlagts är:

  • Skydd mot översvämningar
  • Vattenrening
  • Naturligt erosionsskydd
  • Upprätthållande av biologisk mångfald
  • Vattnets kretslopp, kopplat till grundvattenbildning
  • Kolets kretslopp

Klimatförändringar ger till exempel ökad nederbörd och fler extrema skyfall. Skydd mot översvämning och naturligt erosionsskydd är därför viktiga ekosystemtjänster för klimatanpassning och kan förhindra skador på byggnader och infrastruktur. Rapportförfattarna menar att dessa ekosystemtjänster kan stärkas genom att skapa och bevara grönytor och andra naturområden som kan reglera vattenflöden, särskilt i anslutning till bebyggelse.

Perspektivet kan minska behovet av tekniska lösningar som är mer kostsamma och mindre robusta

”När ekosystemtjänstperspektivet integreras i vattenplaneringen på ett uttalat, tydligt och transparent sätt ökar möjligheterna att ytterligare ta tillvara på ekosystemtjänster för att nå målen med vattenplaneringen. Ekosystemtjänstperspektivet kan därmed minska behovet av tekniska lösningar som i allmänhet är mer kostsamma och mindre robusta. Det ger också större möjligheter till mångfunktionella lösningar, där flera funktioner uppnås samtidigt”, skriver rapportförfattarna.

Rapporten har tagits fram av Ekologigruppen, på uppdrag av Sollentuna kommun.


Mer information

Om delprojektet Vattenplanering med hänsyn till ekosystemtjänster