Konsekvensanalys av val av styrmedel för att minska näringsläckaget från jordbruket

Författare: Tobias Häggmark och Alejandro Eguez, Jordbruksverket 2022

Läs hela rapporten på Jordbruksverkets webbplats

Sammanfattning

Läckage av kväve och fosfor från jordbruket leder till övergödning av sjöar och vattendrag samt kustvatten. För att minska läckaget av näringsämnen och effekterna på vattenkvaliteten behöver olika typer av miljöåtgärder inom jordbruket genomföras. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv vill vi att genomförandet av miljöåtgärder som medför kostnader och nyttor för samhället ska vara samhällsekonomiskt lönsamma. Förenklat innebär detta att kostnaderna ska vara mindre än nyttorna. För att se till så att miljöåtgärder genomförs, till exempel skyddszoner eller anläggning av våtmarker, så använder staten sig av olika typer av styrmedel.

Syftet med denna rapport är att analysera konsekvenserna av två olika styrmedelsscenarier för att genomföra en given mängd åtgärder. De två scenarierna som analyseras är ett frivilligt scenario, som kan liknas vid en utökning av nuvarande ekonomiska styrmedel i form av stöd och ersättningar samt ett scenario med tvingande styrmedel där åtgärderna genomförs genom lagstiftning.

Innehållsförteckning